1ilaç

CEZOL IM Flakon

DEVA

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefazolin

 

 

Etken Madde(ler):

Sefazolin sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 1 i.m. flakon
500 mg: 1 i.m. flakon
1 g: 1 i.m. flakon

lidokainli çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde: Orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonlarda; 6-8 saatte bir  500 mg-1g. Duyarlı Gram-pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg. Akut, komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 1 g. Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg. Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda (endokardit, septisemi) 6 saatte bir 1-1.5 g. Postoperatif enfeksiyon profilaksisi: Cerrahi müdahaleden önce 1 g; 2 saat veya daha uzun süren ameliyatlar süresi içinde 500 mg-1 g verilir. Postoperatif olarak 24 saat süre ile 6-8 saatte bir 500 mg-1 g uygulanır. Enfeksiyon oluşmasının tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün daha tedavi sürdürülebilir. Çocuklarda kullanım: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günlük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve 3-4 eşit kısma bölünerek eşit aralarla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/kg'a kadar artırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermis (metisiline dirençli stafilokoklar hariç), A grubu Beta-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aurogenes, Haemophylus influinzea'nın etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks, piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit, tonsillit gibi solunum yolu enfeksiyonları; kolanjit, kolesistit gibi safra yolu enfeksiyonları; peritonit, lenfanjit ve lenfadenit; septisemi ve subakut bakteriyel endokardit; piyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit gibi idrar yolu enfeksiyonları; osteomyelit, artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; folikülit, panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, apse, ülser, flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; bartolinit (bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit gibi jinekolojik enfeksiyonlar; orta kulak iltihabı, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü gibi KBB enfeksiyonları; arpacık, panoftalmi gibi göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Enfeksiyon oluşmasını ve postoperatif enfeksiyon insidansını azaltmak için profilaktik olarak ameliyat öncesi (30-60 dakika önce) ve gerekirse ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı allerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Allerji durumlarında tedavi durdurulur ve hasta hemen epinefrin ve benzeri presör aminlerle, antihistaminiklerle veya kortikostreoidlerle tedaviye alınır. Sefazolinin devamlı kullanılması duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Psödomembranöz kolit belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde ve 1 aydan küçük çocuklarda kullanımının güvenilirliği ve etkinliği henüz bildirilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, antibiyotik tedavisi sırasında psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir. Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni, lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenesid, sefalosporinlerle birlikte kullanıldığında bunların böbrek tubuluslarından salgılanmasını azaltarak sefalosporinlerin kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun zaman devam etmesine yol açar.