1ilaç

CEFAKS Flakon

DEVA

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefuroksim

 

 

Etken Madde(ler):

Sefuroksim

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 1 flakon
750 mg: 1 flakon
1,5 mg: (IV) 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda: 8 saatte bir 750 mg. Ağır enfeksiyonlarda bu doz günde 3 kez i.v. olarak 1.5 g'a kadar arttırılmalıdır. Gerektiğinde i.m. ya da i.v. enjeksiyonlar günlük 3-6 g total doz verilerek 6 saatlik aralarla yapılabilir. Bebek ve çocuklar: Günlük doz 30-100 mg/kg'dır. Bu doz 3-4 eşit doza bölünerek eşit aralıklarla uygulanır. Bu yaş grubunda birçok enfeksiyonun tedavisi için 60 mg/kg/günlük doz yeterli olacaktır. Yenidoğanlar: Doğumdan sonraki ilk haftalarda, bebeklerde sefuroksimin serum yarılanma ömrü erişkinlere göre 3-5 kez daha fazla olabilir. Bu sebeple yenidoğan grubunda mutad günlük doz 30-100 mg/kg'dır ve bu doz 2 veya 3 eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla uygulanır. Ancak doğumdan sonraki ilk üç ay içerisinde sefuroksimin kullanım güvenliğinin olmadığı unutulmamalıdır. Gonore tedavisinde Cefaks 1.5 g tek doz olarak uygulanmalıdır ve bu doz farklı yerlerden örneğin her bir kalçadan iki adet 750 mg Cefaks'ın i.m. yoldan uygulanmasıyla yapılabilir. Menenjit: Erişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda 8 saatte bir 3 g (i.v.), bebek ve çocuklarda günlük doz 150-250 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek i.v. yoldan verilebilir. Yenidoğanlarda ise menenjit tedavisinde mutad günlük doz 100 mg/kg'dır ve bu doz i.v. yoldan uygulanabilir. Abdominal, pelvik ve ortopedik operasyonlarda anestezinin indüksiyon safhasında 1.5 g Cefaks i.v. olarak uygulanır. Bu doza operasyondan 8-16 saat sonra i.m. olarak iki kez daha 750 mg'lık dozlar eklenebilir. Kardiyak, pulmoner, özofajiyal ve vasküler operasyonlarda anestezinin indüksiyon safhasında 1.5 g Cefaks i.v. olarak uygulanır. Profilaksiye operasyondan sonraki 24-48 saat içinde günde 3 defa 750 mg i.m. ile devam edilir. Artroplasti (Total eklem replasmanı) ameliyatlarında: Likid monomer ilavesinden önce kuru metilmetakrilat alçısının her paketine toplam 1.5 g sefuroksim toz ilave edilebilir. Renal fonksiyon bozukluğunda dozun ayarlanması: Kreatinin klirensi 20 ml/dak'a veya altına düşünceye kadar doz ayarlaması yapılması gerekmez ve mutad dozlar (750 mg-1.5 g 3x1) uygulanabilir. Kreatinin klirensi 10-20 ml/dak. olan erişkinlerde dozun günde 2 kez 750 mg'a düşürülmesi önerilir. Kreatinin klirensi 10 ml/dak.'dan daha düşük olanlarda ise günde tek doz 750 mg yeterlidir. Hemodiyalizdeki hastalara, her diyaliz sonunda ilave 750 mg verilmelidir. Peritonal diyaliz sıvısına da katılabilir. Her iki litre diyaliz sıvısına 250 mg ilave edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Genellikle in vitro olarak etkin olduğu mikroorganizmalar: Aeroblar, Gram-negatif: Escherichia coli, Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Providencia türleri, Proteus rettgeri, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz ve non-penisilinaz üreten suşlar dahil), Salmonella türleri. Aeroblar, Gram-pozitif: Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis (penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli türler hariç), Streptococcus pyogenes (ve diğer beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus Grup B (Streptococcus agalactiae), Streptococcus mitis (viridans grup), Bordetella pertussis. Anaeroblar: Gram-pozitif ve Gram-negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil), Gram-pozitif basiller (Clostridium türlerinin çoğu dahil), Gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium türleri. Diğer organizmalar: Borrelia burgdorferi. Beta-laktamazların çoğuna dirençli, Gram-pozitif ve Gram-negatif organizmaların geniş bir spektrumuna etkili bakterisid bir antibiyotiktir. Enfeksiyona neden olan organizmanın teşhisinden önce veya duyarlı organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca çeşitli operasyonlarda, operasyon sonrası enfeksiyonlarda da etkilidir. Solunum sistemi enfeksiyonları: Örneğin akut ve kronik bronşit, enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonları. Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları: Örneğin sinüzit, tonsilit, farenjit, otitis media. Üriner sistem enfeksiyonları: Örneğin akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri. Yumuşak doku enfeksiyonları: Örneğin selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları. Kemik ve eklem enfeksiyonları: Örneğin osteomiyelit, septik artrit. Doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar: Pelvik enflamatuvar hastalıklar. Gonore: Özellikle penisilin kullanımının uygun olmadığı hallerde. Diğer enfeksiyonlar: Septisemi ve menenjit, peritonit dahil. Profilaksi: Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyel ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda. Genellikle yalnız başına etkili olmakla birlikte, uygun görüldüğünde bir aminoglikozid antibiyotik ile kombinasyon şeklinde veya metronidazol ile birleştirilerek (oral olarak, supozituvar veya enjeksiyon ile) özellikle kolon ameliyatlarında ve jinekolojik ameliyatlarda profilaksi için kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Çapraz reaksiyonlar bildirilmesine rağmen, sefalosporinler genelde penisilinlere aşırı duyarlı olanlara emniyetle verilebilir. Penisilinlere karşı bir anaflaktik reaksiyon geçirmiş hastalarda özel dikkat gösterilmelidir. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatli verilmelidir. Bu hastalarda, yaşlılarda ve daha önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Hastaların kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz veya heksokinaz metodları ile tayini tavsiye edilir. Menenjit tedavisinde kullanılan diğer terapötik rejimlerde olduğu gibi sefuroksim sodyum ile tedavi edilen az sayıda hastada hafif veya orta derecede işitme kaybı bildirilmiştir. Diğer antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, sefuroksim sodyum enjeksiyonu ile 18 ve 36 ıncı saatlerde yapılan serebrospinal sıvı kültürlerinde Haemophilus influenzae'nın pozitif olmaya devam ettiği görülmüştür, bununla beraber bu olayın klinik ilişkisi bilinmemektedir. Preparat kullanılmadan önce hastanın penisilinlere, sefalosporinlere veya diğer droglara allerjisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Sefuroksim sodyum enjektabl alınırken allerji görülürse ilaç derhal kesilir, acil hipersensitivite durumlarında epinefrin ve diğer önlemler gerekir. Embriyopatik ya da teratojenik etkilerin olduğuna dair hiçbir deneysel kanıt yoktur. Fakat tüm ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk aylarında dikkatli verilmelidir. Sefuroksim insan sütü ile de itrah olur, bu nedenle emziren annelere verilirken dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler oldukça seyrektir ve genellikle hafif ve geçicidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir: Bunlar deri döküntüleri (makülopapüler ve ürtikeryal), prüritis, interstisyel nefrit, ilaç ateşi, çok nadiren anaflaksiyi içerir. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi nadiren eritem multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis (egzantematik nekrolizis) bildirilmiştir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan organizmaların üremesine neden olabilir (örneğin Candida). Tedavi sırasında ve sonrasında gastrointestinal rahatsızlıklar, çok nadir olarak psödomembranöz kolit görülebilir. Bazı hastalarda hemoglobin konsantrasyonunda azalma, eozinofili, lökopeni ve nötropeni gibi hematolojik parametrelerde değişiklikler görülebilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda pozitif Coombs testi görülebilir. Bu fenomen kanın cross-matching'ini etkileyebilir. Özellikle önceden karaciğer hastalığı olanlardaserum karaciğer enzimleri veya serum bilirubin düzeylerinde bazen geçici yükselmeler olmasına rağmen karaciğere zararlı olduğuna dair bir kanıt yoktur. Serum kreatinin ve/veya kan, üre, azot değerlerinde yükselmeler ve kreatinin klirenste azalma gözlenmiştir. Nadiren intravenöz enjeksiyonu takiben tromboflebit görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Glikozüri için yapılan enzimatik esasa dayanan testleri bozmaz. Bakırın indirgenmesine dayanan (Benedict, Fehling, Clinitest) metodları hafifçe etkileyebilir. Bununla birlikte bu diğer bazı sefalosporinlerde olduğu gibi hatalı pozitif sonuçlara neden olmaz. Alkalin pikrat ile yapılan kreatinin miktar tayinini etkilemez.