1ilaç

ZERIT Kapsül

BRISTOL-MS 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > HIV Virüsü > Stavudin

 

 

Etken Madde(ler):

Stavudin 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Önerilen baslangıç dozu: 60 kg altı; günde iki defa 30 mg (12 saatte bir), 60 kg üstü; günde iki defa 40 mg'dır. Yaşlılarda: 65 yaşın üstündeki hastalarda spesifik olarak incelenmemiştir. Çocuklarda: Önerilen baslangıç dozu günde iki defa 1 mg/kg'dır. Maksimum doz günde iki defa 40 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

HIV-1 ile enfekte olmuş hastaların tedavisinde diğer nükleozid analogları, nükleozid olmayan revers-transkriptaz inhibitörleri ve HIV proteaz inhibitörleri ile kombine olarak uygun antiretroviral rejimlerle birlikte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Stavudinin majör klinik toksisitesi periferal nöropatidir, doz ayarlamasını gerektirir. Periferal nöropati diğer nükleozid analogları ve bizzat HIV infeksiyonunun kendisiyle de ilişkilidir. Periferal nöropati anamnezli hastalar, nöropati gelismesi bakımından yüksek risk altındadırlar. Bu hastalara uygulandığında, hastalar dikkatle izlenmelidir. Klinik çalışmalara dahil edilen hastaların %2'sinde pankreatit (nadiren fatal) kaydedilmiştir. Bu durum genellikle ilerlemiş HIV hastalığına veya pankreatite neden olduğu bilinen diğer tedavilere bağlıdır. Pankreatit anamnezli hastalarda, hastalığın tekrarlama riski yüksektir. Yüksek risk altındaki hastalar veya pankreatite neden olabileceği bilinen ilaçlarla tedavi gören hastalar dikkatle izlenmelidir. Klinik açıdan AST/ALT'de önemli yükselmeler doz ayarlaması gerektirebilir. Laktoza toleransı olmayan hastalar kapsüllerde laktoz olduğu konusunda uyarılmalıdır. Hamilelerde kullanımı ile ilgili klinik deneyim sınırlıdır. Stavudinin anne sütüne geçisiyle ilgili veriler, çocuk üzerine riski olup olmadığını belirlemek için yeterli değildir. Emziren kadınlara tedaviye başlamadan önce emzirmeyi kesmeleri bildirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Yapılan klinik çalışmalarda kaydedilen şiddetli yan etkilerin pek çoğu HIV infeksiyonunun seyriyle uyumludur. Yetişkinler: En önemli klinik toksisite doza bağlı periferal nöropatidir. HIV infeksiyonunun daha hafif olduğu hastalarda hafif ile orta şiddette AST ve ALT değerlerinde yükselme stavudin ile ilişkilidir. Daha şiddetli ve doz kısıtlayıcı yükselmeler stavudine bağlı değildir. Hastaların %5'inden fazlasında kaydedilen yan etkiler: Baş ağrısı, titreme/ateş, halsizlik, diyare, konstipasyon, dispepsi, asteni, anoreksi, bulantı/kusma, pnömoni, ağrı, göğüs ağrısı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, miyalji, artralji, uykusuzluk, depresyon, anksiyete, flu sendromu, terleme, baş dönmesi, dispne, alerjik reaksiyonlar, döküntü, makulopapüler döküntü, kaşıntı, selim deri neoplazmları, periferal nörolojik semptomlar, nöropati, lenfadenopati ve neoplazmlardır. Aynı çalısmada nadir olarak laboratuvar test anormallikleri kaydedilmiştir. Bunlar; klinik olarak ALT ve AST değerlerinde önemli yükselmeler, alkali fosfataz ve bilirubin değerlerinde artış, nötropeni, trombositopeni, amilaz değerinde artıştır. Çocuklarda: AST/ALT değerlerinde yükselme, infeksiyon, lenfadenopati, hepatosplenomegali, titreme/ateş, nöropati ve diğer hastalığa bağlı komplikasyonlar dışında şiddetli yan etki gözlenmemiştir.