1ilaç

SEROZIL Tablet

BRISTOL-MS

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefprozil

 

 

Etken Madde(ler):

Sefprozil 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tabletlik blister

 

 

Kullanım Şekli:

12 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde: Üst solunum yolu infeksiyonları günde bir defa 500 mg. Sinüzit 12 saatte bir 250-500 mg. Alt solunum yolu infeksiyonları 12 saatte bir 500 mg. Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonları günde 1 defa 500 mgDeri ve yumuşak doku infeksiyonları 12 saatte bir 250 mg veya 24 saate bir 500 mg. Çocuklarda 6 aylıktan büyük): Otitis media: 12 saatte bir 15 mg/kg. Üst solunum yolu infeksiyonları, farenjit veya tonsilit: Günde 1 defa 20 mg/kg veya 12 saatte bir 7.5 mg/kg. Sinüzit: 12 saatte bir 7.5-15 mg/kg. Komplike olmayan deri ve yumuşak doku infeksiyonları: Günde bir defa 20 mg/kg. Maksimum günlük pediyatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük maksimum dozu geçmemelidir. Beta-hemolitik streptokok infeksiyonlarının tedavisinde, Serozil 10 gün süreyle uygulanmalıdır. Böbrek Yetersizliği: Kreatinin klirensi 30 ml/dakikadan az olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50'si oranında ve normal doz aralarıyla uygulanır. Sefprozil, hemodiyaliz ile kısmen uzaklaştırılacağından, hemodiyaliz bittikten sonra uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Sefprozilin in vitro olarak etkili olduğu mikroorganizmalar: Gram-pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), S. epidermidis, S. saprophyticus ve S. warneri (Sefprozil metisiline dirençli stafiloloklara karşı etkisizdir). Streptococcus pyogenes (A grubu streptokoklar), S. agalactiae (B. grubu streptokoklar), S. pneumoniae (penisilin MIC 0.1-1 mcg/ml olan ve penisiline orta derece direnç gösteren suşlar dahil), C, D, F ve G grubu streptokoklar.Enterococcus durans, E. faecalis (E. faecium'a karşı etkisizdir). Listeria monocytogenes. Anaeroblar: Bacteroides melaninogenicus, Clostridium difficile, C. pertringens, Fusobacterium türleri, Peptostreptococcus türleri, Propionibacterium acnes. Duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu; üst solunum yolu infeksiyonları (farenjit, tonsilit, sinüzit ve otitis media), alt solunum yolu infeksiyonları (bronşit, pnömoni), deri ve yumuşak doku infeksiyonları ve akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlanmadan önce, hastanın daha önceden sefalosporinlere, penisilinlere ve diğer ilaçlara aşırı duyarlı olup olmadığı belirlenmelidir. Beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlık olduğu kesinlikle kanıtlandığından, penisiline duyarlı kişilere dikkatle uygulanmalıdır. Penisiline duyarlı hastaların % 10'unda bu durum görülebilir. Eğer alerjik reaksiyon gelişirse ilaç derhal kesilir. Ciddi akut hipersensitivite reaksiyonları acil tedavi gerektirebilir. Sefprozil dahil hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla hafif ila yaşamı tehdit edecek şiddette psödomembranöz kolit kaydedilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel ilaç aldıktan sonra diyare olan hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Kolit teşhisinden sonra uygun tedavi yapılmalıdır. Ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda total günlük dozu azaltılmalıdır, çünkü normal günlük dozlarda yüksek ve/veya uzun süreli plazma antibiyotik konsantrasyonları gelişir. GüçIü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler dikkatli uygulanmalıdır, çünkü bu ilaçların böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiledikleri düşünülmektedir. Uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperinfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir. Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif direkt Coombs testleri bildirilmiştir. Fare, sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında sefprozil monohidratın fetusa zararlı etkisi kaydedilmemiştir. Ancak hamile kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yoktur. Bu nedenle, hamilelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Dozun %0.3'ünden daha azı anne sütüne geçer. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. 6 aydan küçük bebeklerde etkinlik ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Sefprozil genelde iyi tolere edilir. Yan etkilerden dolayı ilacı bırakma oranı yaklaşık %2'dir. En sık rastlanan yan etkiler: Gastrointestinal: Diyare (%2.9), bulantı (%3.5), kusma (%1) ve karın ağrısı (%1). Hepatobiliyer: AST (SGOT) yükselmesi (%2), ALT (SGPT) yükselmesi (%2), alkalin fosfataz yükselmesi (%0.2), bilirubin yükselmesi (<%0.1 ). Bazı penisilinler ve diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, ender olarak kolestatik sarılık bildirilmiştir. Aşırıduyarlık: Döküntü (%0.9), ürtiker(%0.1). Bu reaksiyonlar yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık kaydedilmişlir. Belirtiler ve semptomlar genellikle tedavinin başlamasından birkaç gün sonra oluşur ve ilacın kesilmesini takiben birkaç gün içinde kaybolur. Santral Sinir Sistemi: Baş dönmesi (%1), ender olarak hiperaktivite, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon ve uyuklama bildirilmiştir (<%1) ve ilaçla ilişkisi belirsizdir. Bütün bu yan etkiler geçicidir. Hematopoietik: Lökosit sayısında geçici azalma (%0.2), eozinofili (%2.3), ender olarak protrombin zamanında uzama kaydedilmiştir. Böbrek: Kan üre azotunda (%0.1) ve serum kreatininde (%0.1) hafif yükselme. Diğer: Diaper döküntü, süperenfeksiyon (%1.5), genital kaşıntı ve vajinit (%1.6).İlaç piyasaya çıktıktan sonra, ilaçla nedensel ilişki kurulmaksızın, ender olarak bildirilen yan etkiler: Anafilaksi, ateş, serum hastalığı, eritem multiform, Stevens-Johnson sendromu, trombositopeni ve kolit (psödomembranöz kolit dahil).

 

İlaç Etkileşimleri:

Aminoglikozidlerin sefalosporinlerle birlikte uygulanmasından sonra nefrotoksisite bildiriImiştir. Probenesidin aynı anda uygulanması sefprozilin AUC değerini iki katına çıkarmıştır. İlaç/Laboratuvar Test Etkileşmeleri: Sefalosporin antibiyotikler idrarda bakır redüksiyon testleri ( Benedict ya da Fehling solüsyonu ya da Clinitest tablet ) ile şeker tayininde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. Kan glukozunun ferrisiyanid testleriyle tayininde yanlış negatif reaksiyon oluşabilir.