1ilaç

VIRAMUNE Tablet

Boehringer-Ingelheim 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > HIV Virüsü > Nevirapin

 

 

Etken Madde(ler):

Nevirapin 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

İlk 14 gün (başlangıç dönemi) günde 200 mg, ardından günde 2x200 mg iki ek antiretroviral ajan ile kombine olarak kullanılmalıdır. 200 mg/gün doz uygulanan 14 günlük başlangıç döneminde deride kızarıklık ve döküntü reaksiyonları gösteren hastalarda, reaksiyonlar geçinceye değin doz artırılmamalıdır. 7 günden fazla ara verilen tedavilerde tekrar başlangıç dozuyla başlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İleri düzeyde ya da ilerleyen immun yetmezliği bulunan HIV-1 enfeksiyonlu erişkin hastaların antiviral tedavisinde, kombine tedavinin bir parçası olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nevirapin ya da katkı maddelerine klinik olaral anlamlı düzeyde aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

En az iki başka antiretroviral ajanla birlikte kullanılmalıdır. Nevirapin ile tedavi edilmekte olan bazı hastalarda, Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) dahil olmak üzere şiddetli ve hayati tehlike yaratan deri reaksiyonları gözlemlenmiş ve TEN nedeniyle ölüm bildirilmiştir. Deride şiddetli kızarıklık (rash) ve döküntü ya da kızarıklık ve döküntüyle birlikte ateş, deride kabarcıklar, oral lezyonlar, konjunktivit, terleme, kas ve eklem ağrıları ya da genel bitkinlik gibi semptomların da meydana geldiği hastalarda nevirapin uygulamasına son verilmelidir. Bazı vakalarda tedavinin ilk haftasında fulminant hepatit dahil ağır ve hayatı tehdit edici hepatotoksisite görülmüştür. Karaciğer fonksiyon testlerinin, özellikle tedavinin ilk 6 ayında takibi gerekir. Karaciğer fonksiyon testleri orta ya da şiddetli farklılık gösteren hastalarda, testler başlangıç değerlerine dönünceye kadar uygulamaya son verilmelidir. Tekrar anormallik oluşursa uygulama tamamen bırakılmalıdır. Nevirapin veya diğer antiretroviral terapi alan hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar veya HIV enfeksiyonunun diğer komplikasyonları gelişebilir. Nevirapin oral kontraseptif ve diğer hormonal doğum kontrol ilaçlarının konsantrasyonlarını azaltabilir. Hamile ve emziren annelerin kullanmaları ve ilacın araç, makine kullanma becerilerine etkileri ile ilgili çalışma yoktur.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen yan etki deride kızarıklık ve döküntüdür. Stevens-Johnson sendromu ve nadiren toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere şiddetli ve hayati tehlike yaratan deri reaksiyonları oluşmaktadır. SGPT, SGOT, GGT, toplam bilirubin ve alkalin fosfataz dahil olmak üzere karaciğer fonksiyon testlerinde yükselmeler bulunmaktadır. Sarılık ve hepatit vakaları bildirilmiştir. Nevirapin tedavisinde sık olarak bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, miyalji, başağrısı, bayılma, uykululuk hali görülür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Karaciğer sitokrom P450 enzimini (CYP3A, CYP2B) indükler dolayısıyla aynı enzim sistemleri ile metabolize olan diğer ilaçların plazma konsantrasyonlarını düşürebilir. Zidovudin, didanosin ya da zalsitabin ile uygulandığında dozaj ayarlamasına gerek yoktur. Proteaz inhibitörleri ile uygulanması her iki ajanın plazma konsantrasyonlarında değişikliğe neden olabilir. Saquinavir ile kullanıldığında, saquinavirin plazma eğrisinin AUC (eğrinin altında kalan alan)  değerinde ortalama %27'lik azalma olduğu gösterilmiştir. İndinavir ile kullanıldığında, indinavir AUC değerinde ortalama %28'lik azalma olur. Nevirapin  ketokonazol ile aynı anda uygulanmamalıdır. Nevirapin'in itrakonazol üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Nevirapin oral kontraseptiflerin plazma konsantrasyonlarını azaltabilir. Doğum kontrolü dışında hormon regülasyonu gerektiren terapötik amaçlı kullanımlarda bu ilaçların, nevirapin ile tedavi edilen hastalardaki terapötik etkisi izlenmelidir. Nevirapin CYP3A'nın ve muhtemelen CYP2B6'nın indükleyicisidir. Maksimum indüksiyon, multipl doz tedavisine başlandıktan sonraki 2-4 hafta içerisinde ortaya çıkar. Özellikle metadon tedavisi uygulanan hastalarda metadon dozaj ayarlaması gerekmektedir. Nevirapin ile birlikteuygulandıklarında P450 metabolize ilaçların terapötik etkilerinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Ketokonazol ve eritromisin, nevirapin hidroksilat metabolitlerinin oluşumunu anlamlı düzeyde inhibe etmektedir. Uzun süre nevirapin uygulanan hastalarda, CYP3A'nın bilinen simetidin ve makrolid grubu ilaçların plazma konsantrasyonu değişmektedir. Rifampisin veya rifabutin ile kullanılmasının doz üzerine etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur.