1ilaç

PEXOLA Tablet

Boehringer-Ingelheim 

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol

 

 

Etken Madde(ler):

Pramipeksol dihidroklorür

 

Piyasa Şekilleri:

0.125 mg: 30 tablet
0.25 mg: 100 tablet
1 mg: 100 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Parkinson hastalığı: Tabletler aç ya da tok karına alınabilir. Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak uygulanır. Başlangıç tedavisi: 5-7 günlük aralıklar ile artışlar yapılmalı, tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya değin titre edilmelidir. 1. hafta 3x0.125 mg, 2. hafta 3x0.25 mg, 3. hafta 3x0.5 mg kullanılır. Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg'dır. İdame tedavisi: Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Tedavinin sonlandırılması: Birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eş-zamanlı levodopa tedavisi alanlarda dozaj: Levodopa dozunun azaltılması önerilir. Bu doz azaltımı, aşırı dopaminerjik uyarıdan kaçınmak amacıyla gereklidir. Kreatinin klirensi 20-50 ml/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük dozu, günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır. Kreatinin klirensi 20 ml/dk'nın altındaki hastalarda günde 0.125 mg ile başlanmalıdır. İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, kreatinin klirensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır. Huzursuz bacak sendromu: Önerilen başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg'dır. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75 mg'a kadar çıkılabilir.

 

 

Endikasyonları:

İdiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir. İdiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz azaltımı önerilir. Halüsinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Hastalıkları ileri düzeyde olan kişilere levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halüsinasyonlar daha sık olmuştur. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmişlerdir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali yada ani uykuya dalma epizotları gösteriyorsa ve bu günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, pramipeksola devam edilmemelidir. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışma yoktur. İnsanlarda prolaktin salınımını inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir.

 

Yan Etkileri:

Hastalığın erken dönemlerinde daha sık karşılaşılan istenmeyen reaksiyonlar somnolans, konstipasyon, asteni, halüsinasyon, bulantı, başdönmesi, uykusuzluk olarak bildirilmiştir. İleri dönemlerde, levodopa tedavisi ile kombine halde, diskineziler, halüsinasyonlar, postural hipotansiyon, uykusuzluk olarak bildirilmiştir. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon oluşabilir. İnsomnia ve periferik ödem bildirilmiştir. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük yaşam aktiviteleri sırasında uyuyakaldıklarını bildirmişlerdir; bu olayların bazıları motorlu taşıtların kullanılması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Somnolans, günde 1.5 mg'ın üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve mevcut uyku fizyolojisine göre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Amantadin ile böbreklerden aynı sistem içinde ekstrete olmaları dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır. Pramipeksol dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçlarının dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.