1ilaç

RIBASPHERE Kapsül

BİOMEKS

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Respiratuar Sinsisyal Virüs > Ribavirin

 

 

Etken Madde(ler):

Ribavirin 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

70 kapsül
84 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Ribavirin/interferon alfa-2b Kombinasyon Tedavisi: Yetişkinler: 18 yaş ve üzerindeki hastalarda Ribasphere Kapsülün önerilen dozları hastanın vücut ağırlığına bağlıdır. Daha önce interferon tedavisi almamış hastalarda önerilen tedavi süresi 24-48 haftadır. 24 haftalık tedavi sonrasında virolojik cevap değerlendirilmelidir. HCV-RNA'sı 24 haftaya kadar olan tayin limitlerinin altında kalan herhangi bir hastada tedavi kesilmelidir. Önceden tedavi almamış hasta popülasyonunda 48 haftadan daha uzun süreli tedavi için güvenilirlik ve etkinlik verileri bulunmamaktadır. Pegile olmayan interferon monoterapisinden sonra nüks olan hastalarda önerilen tedavi süresi 24 haftadır. Nüks görülen hastalarda 24 haftadan daha uzun süreli tedavi için güvenilirlik ve etkinlik verileri bulunmamaktadır. 75 kg  ve altı hastalarda doz; 2 x 200 mg kapsül sabah, 3 x 200 mg kapsül akşam. >75 kg hastalarda doz; 3 x 200 mg kapsül sabah, 3 x 200 mg kapsül akşam. Ribavirin/interferon alfa-2b kombine tedavisi sırasında ciddi yan etkiler ya da laboratuvar değerlerinde anormallikler gözlenirse, yan etkiler hafifleyene kadar doz modifiye edilmeli veya kesilmelidir. Ribavirin kreatininin klirensi 50 ml/dak'nın altında olan hastalarda kullanılmamalıdır. Kalp hastalığı geçirmiş olan hastalarda ribavirin kullanılırken dikkat edilmelidir. Stabil kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde 4 haftalık periyotta hemoglobinde 2 g/dl düşüş gözlenirse doz düşürülmelidir. Buna ek olarak bu hastalarda, hemoglobin değerleri dozun düşürülmesinin ardından 4 hafta sonra 12 g/dl'nin altında ise Ribavirin/interferon alfa-2b tedavisine son verilmelidir. Hemoglobin seviyesi 10 g/dl'nin altına düşen yetişkin hastalarda dozun günlük 600 mg'a (1 x 200 mg kapsül sabah, 2 x 200 mg kapsül akşam) düşürülmesi önerilmektedir. Hemoglobin seviyesi 8,5 g/dL'nin altına düşen hastalarda ribavirin tedavisi daimi olarak kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Peginterferon alfa veya interferon alfa ile kombine olarak transaminaz düzeyi yüksek ve serum HCV RNA'sı pozitif olan erişkin hastalarda kompanse sirozu olan hastalarda dahil olmak üzere kronik hepatit C tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ribavirin veya interferon alfa-2b veya herhangi bir alfa interferona karşı hipersensitivite öyküsü; önceki altı ay içinde stabil veya kontrol altında olmayan kalp hastalığı da dahil, önceden mevcut ağır kalp hastalığı; gebe kadınlar ya da eşleri; emziren kadınlar; hemoglobinopatiler; kronik böbrek yetmezliği veya kreatinin klirensi <50 ml/dakika olan hastalar dahil ağır, düşkünleştirici tıbbi durumlar; ağır depresyon, intihara eğilim ya da intihar düşüncesi gibi ağır psişik durumların varlığı; epilepsi ve/veya baskılanmış MSS fonksiyonunda; dekompanse karaciğer sirozu, ağır karaciğer disfonksiyonu; kısa dönemli kortikosteroid kesilmesi dışında immunosupresif ajanlarla yakın zamanda tedavi edilmiş veya edilmekte olan hastalar; otoimmün hepatit veya otoimmün hastalık öyküsü; bağışıklığı baskılanmış transplant alıcıları; konvansiyonel tedavi ile kontrol edilemeyen, önceden mevcut tiroid hastalığı.

 

Uyarılar:

Ribavirin monoterapi olarak etkili değildir. Kombinasyon tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği sadece interferon alfa-2b'nin birlikte kullanımıyla gösterilmiştir. Hayvan deneylerinde anlamlı teratojenik ve/veya embriyosid potansiyel gösterilmiştir. Bu potansiyel, önerilen insan dozunun onda biri ile yirmide birindeki dozlarda ortaya çıkmaktadır. Ribavirin genotoksisite testlerinde in vivo ve in vitro olarak mutajendir, potansiyel karsinojen etkisi göz ardı edilemez. Tedavi edilen hastaların % 14’ünde hemoglobin düzeylerinde <10 g/dl’lik bir düşme gözlenmiştir. Akut bir hipersensitivite reaksiyonu gelişirse, tedavi derhal kesilmeli ve uygun medikal tedaviye başlanmalıdır. Serum kreatinin değeri 2 mg/ml üzerine çıkarsa ribavirin tedavisi kesilmelidir. Anlamlı karaciğer fonksiyon anormallikleri gelişen hastalar yakından izlenmelidir. Belirti ve semptomlar ilerlediği takdirde kombinasyon tedavisi kesilmelidir. Tedaviye başlamadan önce kabul edilebilir bazal değerler; hemoglobin >=12 g/dl (kadınlar), >=13 g/dl (erkekler); trombositler >=100000/mm3; nötrofil sayısı >=1500/ mm3'dür. TSH düzeyleri normal sınırlar içinde olmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde enflamasyon, enjeksiyon yerinde reaksiyon, ağız kuruluğu, terlemede artış, asteni, göğüste ağrı, yorgunluk, ateş, başağrısı, grip-benzeri semptomlar, malaiz, rigor, sağ üst kadran ağrısı, kilo kaybı, başdönmesi, parestezi, abdominal ağrı, anoreksi, diyare, dispepsi, bulantı, kusma, artralji, kas-iskelet ağrısı, miyalji, ajitasyon, anksiyete, konsantrasyon azalması, depresyon, emosyonel labilite, insomnia, irritabilite, sinirlilik, somnolans, anemi, viral enfeksiyon, öksürük, dispne, farenjit, rinit, alopesi, pruritus, döküntü, kuru cilt, tad bozukluğu, bulanık görme, nötropenidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ribavirin 600 mg’ın magnezyum, alüminyum ve simetikon içeren bir antasid ile birlikte verilmesi, ribavirinin biyoyararlanımını %14 oranında azaltmaktadır. Ribavirinin in vitro olarak zidovudin ve stavudinin fosforilasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir.