1ilaç

GYNODEL Tablet

BİOFARMA 

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Bromokriptin

 

 

Etken Madde(ler):

Bromokriptin mezilat 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Bromokriptin bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır. Menstrüel siklus bozuklukları ve infertilite: Günde 2-3 defada toplam 2.5-3.75 mg. Gerekirse doz giderek iki katına çıkarılabilir. Tedaviye menstrüel siklus normalleşinceye veya ovülasyonsağlanıncaya kadar devam edilir. Semptomların tekrarlanmasını önlemek için gerektiğinde tedavi birkaç siklus boyunca sürdürülür. Prolaktinomalar: Günde 2-3 defada toplam 2.5-3.75 mg kullanılır. Plazma prolaktin düzeyi yeterince düşene kadar doz kademeli olarak yükseltilir. Premenstrüel semptomlar: Siklusun 14’ncü gününde 1.25 mg ile tedaviye başlanır ve doz,menstrüasyon başlayıncaya kadar 1.25 mg halinde günde 2 defa 2.5 mg'a yükseltilir. Erkek hipogonadizmi: Günde 2-3 defa 1.25 mg ile başlanır ve doz giderek günde 5-10 mg'a yükseltilir. Akromegali: Tedaviye günde 2.5-3.75 mg ile başlanır ve doz, klinik cevaba ve toleransa bağlı olarak giderek günde 5-10 mg'a kadar yükseltilir. Laktasyon inhibisyonu: Tedaviye yaşam belirtileri stabilize olmadan önce vermemek kaydıyla doğum veya düşükten hemen sonra (minimum 4 saat) sabah ve akşam alınacak 1.25 mg ile başlanmalı ve daha sonra 2 defa 2.5 mg olarak 14 gün verilmelidir. Bazen tedavinin kesilmesinden 2-3 gün sonra hafif bir süt salgısı yeniden görülebilir. Bu durumda tedaviye aynı dozla bir hafta daha devam edilir. Puerperal meme angorjmanı: Günde 2.5 mg verilir. Gerekirse, laktasyonu tamamen durdurma riski olmayacak şekilde, 6-12 saat sonra 2.5 mg daha alınabilir. Başlangıçtaki puerperal mastit: Laktasyon inhibisyonunda kullanılan dozun aynısıdır. Gerektiğinde tedaviye bir antibiyotik eklenebilir. Selim meme hastalıkları: Tedaviye günde 2-3 defa 1.25 mg ile başlanır ve doz giderek iki katına yükseltilir. Parkinson hastalığı: İlk hafta boyunca tercihen geceleri 1.25 mg. Günlük dozaj her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır. Günlük doz 2-3 kerede verilmelidir. Beklenen tedavi cevabına 6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz haftada 2.5 mg/gün olmak üzere artırılmaya devam edilir. Levadopa tedavisi görüp motor bozuklukları gösteren hastalarda tedaviye başlanmadan önce levadopa dozu azaltılmalıdır. Bromokriptin ile iyi cevap alındığında levadopa dozu giderek daha da düşürülebilir veya levadopa tedavisi tamamen kesilebilir. Tek başına veya kombine tedavilerde Bromokriptin dozu günde 10-40 mg arasında değişmektedir. Nadir durumlarda daha yüksek dozlar gerekli olabilir.

 

 

Endikasyonları:

Parkinson hastalığı: Tek başına veya diğer antiparkinson ilaçlarla kombine olarak, idiopatik ve post-ensefalitik parkinson hastalığının her safhasında endikedir. Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom ve makroadenomların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden önce tümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla ve cerrahi girişimden sonra; prolaktin seviyesinin hala yüksek olduğu durumlarda endikedir. Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedavi veya bazı özel durumlarda ve alternatif tedavi olarak endikedir. Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizmde (oligospermi, libido azalması, empotans) endikedir. Menstrüel siklus bozuklukları, kadın infertilitesi: Prolaktine bağlı hiperprolaktinemik ve görünürde normoprolaktinemik durumlarda: Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore, luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar (örn. psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği). Prolaktine bağlı olmayan kadın infertilitesi: Polikistik over sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi anti-östrojen tedavisine ek olarak). Laktasyonun tıbbi nedenlerle inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulması veya önlenmesi, düşükten sonra laktasyonun önlenmesi, puerperal meme angorjmanı ve başlangıçtaki puerperal mastit. Basit analjeziklerle ve memelerin desteklenmesiyle yeterince tedavi edilebilecek bir durum olan, memelerin lohusalık döneminde dolgunlaşmasının rutin olarak önlenmesinde önerilmez. Premenstrüel semptomların ve memenin iyi huylu hastalıklarının tedavisinde etkili olduğuna dair kanıtlar yetersizdir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bromokriptine veya yardımcı maddelerden herhangi birine ya da diğer ergo alkaloidlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansif hastalıklarda (eklampsi, pre-eklampsi veya gebelikte oluşan hipertansiyon dahil olmak üzere), post-partum ve puerperal dönemdeki hipertansiyonda kontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovasküler durumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişik semptomları olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hiperprolaktineminin eşlik etmediği durumlarda olan vakaların tedavisinde, belirtileri giderecek en düşük dozda uygulanmalıdır. Böylece prolaktinin normal düzeyinin altına düşmesi ve dolayısıyla luteal fonksiyonun bozulması önlenir.Nadir olarak gastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursa tedavinin kesilmesi gerekmektedir. Özellikle uzun süre ve yüksek doz kullanan bazı hastalarda bu tedavi sırasında plevra ve perikard boşluklarında sıvı birikebildiği (effüzyon), plevra ve akciğer fibrozunun ve konstriktif perikarditin geliştiği, zaman zaman bildirilmiştir. Açıklanamayan plevropulmoner sorunlar gelişen hastalarda tedaviye son verilmesi düşünülmelidir. Uzun süre ve yüksek doz kullananlarda retroperitoneal fibroz geliştiği bildirilmiştir. Sırt ağrısı, alt ekstremitelerde ödem, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi belirtilerin bu hasta kategorisinde dikkatle araştırılması gerekir. Bu durumda kullanımına son verilmelidir. Doğum sonrasında laktasyon inhibisyonu için tedavi edilen kadınlarda nadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülsiyonlar, inme veya psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı hastalarda konvülsiyon veya inmeye, şiddetli başağrısı ve/veya geçici görme bozuklukları öncülük etmiştir. Eğer hipertansiyon, şiddetli, ilerleyen veya sürekli başağrısı (görme bozukluğu ile birlikte veya birlikte olmayan) veya MSS toksisitesini gösteren herhangi bir işaret görülürse uygulama derhal kesilmelidir. Makroadenomalı hastalar, hipofiz dokusunun kompresyonu veya tahribi nedeni ile hipopitüitarizm gösterebileceklerinden, tam bir hipofiz fonksiyon değerlendirmesi yapılmalı ve uygun bir ikame tedavisi yöntemi seçilmelidir. Sekonder adrenal yetmezlik bulunan hastalarda kortikosteroidlerle ikame tedavisi gereklidir. Eğer adenomalı hastalarda ilacın verilişini takiben hamilelik oluşursa, dikkatli bir şekilde izleme gereklidir. Gebelik sırasında prolaktin salgılayan adenomalar büyüyebilir. Görme alanı kusurları, makroprolaktinomanın bilinen komplikasyonlarından biridir. Ancak bazı hastalarda, prolaktin düzeylerinin normale dönmüş ve tümörün küçülmüş olmasına rağmen görme alanı daha sonra tekrar bozulabilir; bunun nedeni, chiasma opticum'u, tümörün küçülmesi sonucu artık kısmen boşalan sella turcica yönünde aşağıya doğru çekilmesidir. Bu hastalarda bromokriptin dozunun azaltılması ile görme alanı düzelebilir, bu sırada prolaktin düzeylerinde yükselme ve tümörde bir miktar yeniden büyüme olabilir. Bu nedenle makroprolaktinoması olan hastalarda görme alanının izlenmesi, chiasma opticum fıtıklaşmasına bağlı sekonder görme alanı kayıplarının erkenden fark edilerek dozun ayarlanmasına olanak verdiğinden, önerilmektedir. Prolaktin salgılayan adenoması olan bromokriptin kullanan bazı hastalarda, beyin-omurilik sıvısı rinoresi görülmüştür. Geçerli veriler bunun, invazif tümörlerin küçülmesi sonucu gelişmiş olabileceği izlenimini vermektedir. Galaktoz intoleransı, şiddetli laktaz eksikliği veya glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi, ender görülen herediter sorunları olan hastalar, bu ilacı almamalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Klinik deneyimler gebelik boyunca uygulanan ilacın gebelik sürecini ve sonucunu olumsuz yönde etkilemediğini göstermiştir. Hipofizer bir adenom varlığında gebelik meydana gelmiş ve tedavi kesilmişse, hastanın gebelik süresince dikkatli takibi gerekmektedir. Prolaktinomada büyüme belirtileri gösteren hastalarda tedavi yeniden başlatılabilir veya cerrahi girişim düşünülebilir. Laktasyonu inhibe ettiğinden, emziren anneler kullanmamalıdır. Bromokriptin tedavisi ile fertilite yeniden kazanılabilir. Çocuk doğurma yaşında olan ancak doğum yapmak istemeyen kadınlara güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları önerilmelidir. Bazı hastalarda, özellikle tedavinin ilk günlerinde bazen hipotansif reaksiyonlar oluşabileceğinden araç kullanırken ya da makinada çalışılırken özel bir özen gösterilmelidir. Uyku hali ve/veya ani bastıran uyku atakları meydana gelen hastalara, bu gibi uyku ataklarının ve uyku halinin tekrarladığı süre boyunca araç kullanmamaları ve makine kullanmak gibi işleri yapmamaları önerilmelidir. Özellikle Parkinson hastalığı vakalarında olmak üzere uyku hali ve birdenbire başlayan uyku eşlik edebildiği bildirilmiştir. Günlük aktiviteler sırasında hastanın birdenbire uyumaya başlaması ve bazen de bunun, hasta farkına varmaksızın ve hiçbir uyarı belirtisi olmadan ortaya çıkması, son derece ender olarak bildirilmiştir. Hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sık (>=%1-<%10): Baş ağrısı, sedasyon, göz kararması, burun konjestiyonu, bulantı, kabızlık, kusma. Seyrek (>=%0.1-<%1): Konfüzyon, psikomotor ajitasyon, halüsinasyonlar, diskinezi, hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon (çok ender olarak senkopa yol açan), ağız kuruması , alerjik deri reaksiyonları, saçların dökülmesi, bacak krampları, bitkinlik. Ender (>=%0.01-<%0.1): Psikotik sorunlar, uykusuzluk, somnolans, parestezi, görme bozukluğu, bulanık görme, kulak çınlaması, perikadr effüzyonu, konstriktif perikardit, taşikardi, bradikardi, aritmi, plevra effüzyonu, plevra fibrozu, plörezi, akciğer fibrozu, dispne, ishal, karın ağrısı, retroperitoneal fibroz, gastrointestinal ülser, gastrointestinal kanama, periferik ödem. Çok ender (<%0.01): Gündüz saatlerinde aşırı somnolans, aniden bastıran uyku atakları, el ve ayak parmaklarında soğuğa bağlı olarak gelişen reversibl renk solması (özellikle, Raynaud fenomeni anamnezi veren hastalarda), kullanımına birdenbire son verildiğinde nöroleptik habis sendromu taklit eden bir sendrom. Doğum sonrası fizyolojik laktasyonun inhibisyonu için kullanımında seyrek oluşan hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, inme, felç veya psişik rahatsızlıklar eşlik etmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bromokriptin, CYP3A4'ün hem bir substratı, hem de inhibitörüdür. Bu enzimin güçlü inhibitörü ve/veya substratı olan (azol grubu antimikotikler, HIV proteaz inhibitörleri) ilaçlar ile birlikte kullanıldığında bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Eritromisin veya josamisin gibi makrolid sınıfı antibiyotiklerin ile birlikte kullanılmasının, bromokriptin plazma düzeylerini yükselttiği gösterilmiştir. Akromegali vakalarının aynı zamanda hem bromokriptin hem okstreotid kullanılarak tedavi edilmesi, bromokriptin plazma düzeylerinin yükselmesine yol açmıştır. Terapötik etkisini merkez sinir sistemindeki dopamin reseptörlerini uyararak gösterdiğinden; antipsikotik ilaçlar (fenotiyazinler, butirofenonlar ve tiyoksantenler), ayrıca metoklopramid ve domperidon, bromokriptinin aktivitesini azaltabilir. Alkol, bromokriptine olan tolerabiliteyi azaltabilir. Kan basıncını değiştirebilen ilaçlar, örn. sempatomimetikler veya ergometrin ve metil-ergometrin gibi vazokonstriktörler ile yeni tedavi görmüş veya görmekte olan hastalarda özellikle dikkatli olunmalıdır ve lohusalarda bu ilaçların birlikte kullanılması önerilmemektedir.