1ilaç

KLİNDAN Kapsül

BİLİM

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Klindamisin ve Linkomisin > Klindamisin

 

 

Etken Madde(ler):

Klindamisin HCl 150 mg

 

Piyasa Şekilleri:

16 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde: Çeşitli enfeksiyonlarda: 6 saatte bir 150-300 mg. Daha ciddi enfeksiyonlarda 6 saatte bir 300-450 mg.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle Bacteroides fragilis başta olmak üzere anaerob bakterilerin neden olduğu ağır enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, duyarlı stafilokok, pnömokok ve streptokok suşlarına bağlı enfeksiyonlarda, özellikle penisiline karşı duyarlı kişilerde penisilin kullanımının uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Anaerob bakterilerin neden olduğu ampiyem, anaerobik pnömoni ve akciğer apsesi gibi intraabdominal enfeksiyonlar, endometrit, gonoksi dışı tubo-ovariyal apseler, pelvise ait selülit ve ameliyat sonrası vajinal enfeksiyonlar gibi kadınlarda görülen pelvis ve genital sistem enfeksiyonları. Streptokokların ve stafilokokların neden olduğu ağır solunum yolu enfeksiyonlaryla ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemi ve stafilokokların neden olduğu akut hematojenöz osteomiyelit. Pnömokokların neden olduğu ağır solunum yolları enfeksiyonları.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klindamisin ya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Klindamisin seyrek de olsa ağır kolite neden olabilmektedir. Dolayısıyla, daha az toksik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı ciddi enfeksiyonlarda kullanılmalıdır. Birçok üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel olmayan enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Çalışmalar, Clostridium'lar tarafından salgılanan toksinlerin antibiyotiğe bağlı kolitin ana nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Kolit genellikle şiddetli, devamlı diyare ve şiddetli karın kramplarıyla karakterizedir ve kan ve mukus pasajıyla birlikte görülebilir. Endoskopik muayene psödomembranöz koliti ortaya çıkarabilir. Keza Clostridium difficile için dışkı kontrolu teşhiste yardımcı olabilir. Belirgin bir diyare meydana geldiğinde ilaç kesilmeli veya eğer gerekliyse hasta yakın gözetim altında tutularak ilaca devam edilmelidir. Hafif kolit olgularında sadece ilacın kesilmesi yeterlidir. Daha şiddetli olanlarda sıvı, elekrolit ve protein ilavesi gerekebilir. Bu durumda kalın barsak endoskopisi önerilir. Atropin ile opiyatlar ve difenoksilat kombinasyonu gibi antiperistaltik ilaçlar bu durumu uzatabilir ve/veya daha da kötüleştirebilirler. Clostridium difficile'nin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolitin tedavisinde vankomisin ve metronidazol etkilidir. Gebelikte güvenli kullanımı henüz saptanmamıştır. Klindamisinin anne sütüne geçtiği ve burada 0.7 ila 3.8 mcg/ml düzeylerde bulunduğu saptanmıştır. Klindamisin serebrospinal sıvıya yeterli düzeyde geçmediği için menenjit tedavisinde kullanılmamalıdır. Ağır hasta, yaşlı kişiler diyareyi daha güç tolere edebilmektedirler. Klindamisin bu tip hastalara verildiği zaman dışarı çıkma sıklığındaki değişim dikkatle gözlenmelidir. Gastrointestinal rahatsızlık, özellikle de kolit geçirmiş olanlarda ve atopik kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süren tedavilerde periyodik olarak karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve kan sayımı yapılmalıdır. Klindamisin tedavisi duyarlı olmayan mikroorganizmaların, özellikle mayaların aşırı artışına neden olabilir. Süperenfeksiyon görülürse klinik duruma göre tedavi yapılmalıdır. Bazı enfeksiyonlar antibiyotik tedavisine ilaveten drenaj veya diğer cerrahi müdahaleleri de gerektirebilirler. Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalı ve yüksek doz tedavisi sırasında serum klindamisin düzeyleri izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve diyare; makülopapüler döküntü ve ürtiker gözlenmiştir. Stevens-Johnson sendromuna benzeyen eritema multiform olguları görülebilir. Bu durumda ilaç hemen kesilmeli ve ağır reaksiyonların acil tedavisi için epinefrin, kortikosteroidler ve antihistaminiklerden yararlanılmalıdır. Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofili, agranülositoz ve trombositopeni, çok ender olarak poliartrit bildirilmiştir. Klindamisin tedavisi sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve sarılık görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klindamisin ile eritromisin arasında antagonizma mevcut olduğundan bu iki ilaç bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nöromüsküler blok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nöromüsküler blok yapıcı ilaçların etkisini artırabilir. Dolayısıyla bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.