1ilaç

ÜRO CİPROXİN Film Tablet

BAYER 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Siprofloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Siprofloksasin 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

6 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Akut, komplikasyonsuz sistit: 2x250 mg, tedavi süresi 3 gündür. Gonore: Tek doz 250 mg. ÜroCiproxin, sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 defa kullanılır. Çocuklar: Komplike üriner sistem enfeksiyonları veya piyelonefrit için önerilen doz, 8 saatte bir i.v. 6-10 mg/kg (maksimum doz 400 mg) veya 12 saatte bir oral yolla 10-20 mg/kg (maksimum doz 750 mg)'dır. Kreatinin klirensi 31-60 ml/dak ise, maksimum günlük doz oral 1000 mg/gün veya i.v. 800 mg/gün olmalıdır. Kreatinin klirensi 30 ml/dak veya daha az ise maksimum günlük doz oral 500 mg/gün veya i.v. 400 mg/gün olmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğu ve hemodiyaliz: Maksimum günlük doz oral 500 mg/gün veya i.v. 400 mg/gün olmalıdır. Diyaliz günlerinde, ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Renal fonksiyon bozukluğu+CAPD: Diyalizatın her her litresi için 50 mg siprofloksasin eklenir, 6 saatte bir, günde 4 kez uygulanır. Oral olarak 500 mg verilir. Yemeklere bağımlı olmaksızın alınabilir, ancak mide boşken alınması absorbsiyonu çabuklaştırır. Akut, komplikasyonsuz sistitte tedavi süresi 3 gündür. Akut komplikasyonsuz gonore için 1 gündür. Çocuklar: E.coli'den kaynaklanan komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefritte tedavi süresi, 10-21 gündür. Solunum yoluyla geçen şarbonun, siprofloksasin  (i.v. veya oral) ile toplam tedavi süresi 60 gündür.

 

 

Endikasyonları:

Siprofloksasine duyarlı patojenler: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitif ve negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia. Siprofloksasine değişik derecede duyarlı patojenler: Neisseria, Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus agalactiae, Enterecoccus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Viridans grubu streptococci, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum. Siprofloksasine genellikle dirençli patojenler: Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides. Anaerobların duyarlılığı, bazı istisnalar dışında, orta derecede duyarlı (örn. Peptococcus, Peptostreptococcus) ile dirençli (örn. Bacteroides) olmak arasında değişmektedir. Treponema pallidum'a karşı etkili değildir. Yetişkinler: Solunum sistemi enfeksiyonları: Klebsiella, Enterobacter, Proteus, E.coli, Pseudomonas, Haemophilus, Branhamella, Legionella ve Staphylococcus'un neden olduğu pnömonilerin tedavisinde endikedir, pnömokoklara bağlı gelişen pnömoninin ayakta tedavisinde ilk seçilecek ilaç olarak önerilmemektedir. Özellikle Pseudomonas dahil gram negatif organizmaların ya da Staphylococcus'un neden olduğu orta kulak enfeksiyonları (otitis media) ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında (sinüzit) endikedir. Göz enfeksiyonlarında (bakteriyel endoftalmitis tedavisi ve profilaksisinde); böbrek ve/veya idrar yolları enfeksiyonlarında; adneksitis, gonore, prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; gastrointestinal sistem, safra yolları enfeksiyonları, peritonit gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında; cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide; immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında (örneğin immünosupresiflerle tedavi gören veya nötropenik hastalarda) veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda  profilaktik olarak; Bağışıklık sistemi bastırılmış hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir. Çocuklar: 1-17 yaş aralığındaki çocuklarda ve adolesanlarda, komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefritin 2. ve 3. basamak tedavisinde kullanılabilir. Siprofloksasin çocuklarda, kistik fibrozisin P.aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akut pulmoner alevlenmesinin tedavisinde (klinik çalışmalardaki yaş aralığı: 5-17 yaş) kullanılabilir. Çocuklardaki klinik çalışmalar sadece bu endikasyonlar için mevcuttur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Siprofloksasin kinolon derivelerine karşı hipersensitivite gösteren kimselerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Siprofloksasin başlıca böbreklerle itrah edildiğinden böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk veya diyalizdeki hastalarda dozaj 1/3-1/2 oranında azaltılmalıdır. Mümkünse serum konsantrasyon eğrisi tayin edilmelidir. Siprofloksasin hastaların reaksiyon kapasitesini değiştirebilir ve alkol bu etkiyi arttırır. Otomobil ve makine kullananlar, yüksekte çalışanlar bu konuda uyarılmalıdır. Siprofloksasin tedavisi sırasında süperenfeksiyonlar görülebilir. Özellikle enterokolit vakalarında dışkı kültürü ve hassasiyet testi yapılmalıdır. Antidiyareik kullanılmamalıdır. Geriyatrik hastalarda renal fonksiyon azaldığından Siprofloksasin dikkatle kullanılmalı, gerekirse doz ayarlamasına gidilmelidir. Karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalı, gerekirse doz ayarlamasına gidilmelidir. Uzun süreli tedavilerde diğer potent ilaçlarda olduğu gibi renal, hepatik, hematopoetik sistemlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kinolon grubu ilaçlar kullanılırken doğrudan güneş ışığına maruz kalınması halinde fototoksisite gözlenmiştir. Bu nedenle aşırı güneş ışığından uzak durmalı vefototoksisite görülürse tedavi kesilmelidir. Teofilin'in etkisini güçlendirebilir. Siprofloksasin ile konvülsiyonlar bildirilmiştir. Kinolonlar santral sinir sistemi stimülasyonuna neden olarak titreme, huzursuzluk, sersemlik, hallüsinasyon, konvülsiyon gibi yan etkilere yol açabilir. Serebral ateroskleroz ve epilepside bu nedenle dikkatle kullanılmalıdır. Kristalüri riski nedeniyle aşırı alkali idrardan kaçınmalı, yeterli miktarda sıvı alımına dikkat edilmelidir. Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi Siprofloksasin ile de psödomembranöz enterokolit görülebilir. Bu vakaların çoğu ilacın kesilmesi ile iyileşirse de ağır vakalarda intravenöz su, elektrolitler ve oral vankomisin tedavisi gerekebilir. Gebelik kategorisi C'dir. Hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Siprofloksasin anne sütüne geçer. Emzirilen bebeklerde potansiyelolarak ciddi yan etkiler söz konusu olduğundan ya emzirmeye ya Siprofloksasin tedavisine son verilmelidir. Kinolonlarla tedavi edilen hastalarda bazen ilk dozun ardından ciddi ve bazen anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu durumda tedavi kesilmeli ve önlem alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Siprofloksasin iyi tolere edilen bir ilaçtır. Sindirim Sistemi: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, dispepsi, anoreksi, meteorismus, iştahsızlık. Merkezi Sinir Sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete, ajitasyon, yorgunluk, migren, diplopi, çocuklarda benign intrakranial hipertansiyon. Dolaşım Sistemi: Vazodilatasyon, taşikardi, hipertansiyon. Allerji: Eritem, kaşıntı, ödem. Diğerleri: Eklem ağrıları, halsizlik, tendinit, hafif fotosensitivite, böbrek fonksiyonlarında geçici azalma veya yetersizlik, tinnitus, özellikle yüksek frekanslarda geçici işitme azalması, hepatik nekroz. Ancak bu belirtiler çoknadir olarak görülebilir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G-6-P.D) eksikliği olanlarda hemolitik anemi görülebilir. Serum enzim ve bioşimisinde değişmeler genellikle geçici ve reversibldir. Bir kısmı spontan oynamalara bağlıdır. Transaminaz yükselmesi (SGOT, SGPT) kreatinin, BUN bilirubin, kolesterol ve trigliserid yükselmesi, eosinofili, hematüri, trombosit artışı, monositoz bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siprofoksasin ile birlikte kullanıldığında Teofillin'in serum konsantrasyonları yükselebilir ve eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Bu da Teofillin'in toksisite riskini arttırır. Bu nedenle iki ilacı birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ya da serum Teofillin konsantrasyonları monitorize edilmelidir. Siprofloksasin Kafein metabolizmasını etkileyerek Kafein klerensini azaltabilir ve yarı ömrünü uzatabilir. Siklosporin tedavisi gören hastalarda Siprofloksasin geçici kreatinin yükselmesine neden olabilir. Fluorokinolonlar Varfarin ve derivelerinin antikoagülan etkisini arttırabileceğinden, Siprofloksasin ve bir oral antikoagülanı birlikte alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir. Probenesid, Siprofloksasinin renal tübüler sekresyonunu inhibe ederek plasma seviyelerini yükseltebilir. Antasitler oral Siprofloksasin preparatlarının sindirim kanalından absorbsiyonunu geciktirirler, bu nedenle 2 saat ara ile kullanılmalıdır.