1ilaç

TRASYLOL Flakon

BAYER 

 

Etken Madde(ler):

Aprotinin 500.000 KIU

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hiperfibrinolitik hemorajide: Başlangıçta 5000.000 KIU (70 mg) Trasylol yavaş i.v. enjeksiyon olarak (5 ml/dak) veya kısa i.v. enfüzyon (maksimum 5 ml/dak) şeklinde verilir. Ardından, kanama duruncaya kadar her 4 saatte bir 28 mg yavaş i.v. uygulanır. Obstetrikteki hemostatik bozukluklarda başlangıçta 140 mg, ardından kanama tamamen duruncaya kadar saatte bir 24 mg uygulanır. Çocuklarda genellikle 2.8 mg/kg hesabıyla verilir. Ekstrakorporeal dolaşımlı kardiyovasküler cerrahide 280 mg yükleme dozu yavaş i.v. enjeksiyon veya 15-20 dakikada i.v. enfüzyon şeklinde, anestezinin başlatılmasından sonra ve sternotomiden önce uygulanmalıdır. Allerjik ya da psödoallerjik reaksiyon ihtimaline karşı 5 ml'lik test dozu geriye kalan yükleme dozundan birkaç dakika önce uygulanmalıdır. Test dozunun başarıyla uygulanmasından sonra 280 mg kalp-akciğer makinasının ana pompasına eklenmelidir. Başlangıçtaki bolus enfüzyonun ardından hasta yoğun bakım ünitesine gelinceye kadar saatte 70 mg'lık sürekli enfüzyona geçilir.

 

 

Endikasyonları:

Proteolitik enzimlerin (tripsin, plazmin ve plazmayla doku kallikreini gibi) inhibisyonunun endike olduğu hastalıkların profilaksi ve tedavisinde (hiperfibrinolitik hemoraji; posttravmatik ve postoperatif gelişen hiperfibrinolitik hemorajide, örneğin obstetrik ve jinekolojide veya ekstrakorporeal dolaşımda) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aprotinine karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Allerjik diyatezi veya ilaçlara allerjisi olanlarda özel dikkat gerekir; önceden antihistaminik verilme endikasyonu olabilir. Tüketim koagülopatisinin aşırı fibrin depozisyonu döneminde, inhibitör tedaviye alternatif olarak terapötik fibrinolizis gözönüne alınmalıdır. Hayvan deneylerinde teratojenik ya da embriyotoksik bir etki görülmemesine rağmen, gebelikte ilaç kullanımına ilişkin genel kurallara uygun olarak gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Son derece nadir olarak (<%0.1) anafilaktik veya aşırı hassasiyet reaksiyonlarına sebep olabilir. Bu risk birçok defalar aprotinin uygulanan hastalarda daha yüksek görünse de, ilk kullanım sırasında da psödoallerjik reaksiyon oluşabilir. Anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonların eritem ve ürtiker gibi muhtemel deri reaksiyonlarının dışındaki belirtileri filiform nabız, solukluk veya siyanoz, dispne, terleme, palpitasyon, bulantı ve tam şok tablosu halinde olabilir. Uygulama sırasında aşırı hassasiyet reaksiyonu ortaya çıkarsa, uygulama hemen durdurulmalıdır. İntravenöz 0.05-0.1 mg adrenalin (gerekirse tekrarlanabilir), i.v. yüksek doz kortikosteroid (örn. prednizolon 250-1000 mg) ve volüm subsitüsyonu gibi acil tedavi gerekebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Streptokinazın aktivitesi üzerinde doza bağımlı inhibitör etkisi vardır.