1ilaç

MODİVİD Flakon

AVENTİS FARMA

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefodizm

 

 

Etken Madde(ler):

Sefodizm disodyum 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Kadınlarda komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonlarında sadece tek doz olarak 1 veya 2 g, diğer alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonlarında günde bir kez 1 g veya 2 g veya günde iki kez 2 g, maksimum günlük doz 4 g, gonorede tek doz 0.25 g veya 0.5 g kas içine (i.m.) yapılan enjeksiyonlarda da 1 g'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Sefodizm, genellikle aşağıdaki patojenlere karşı in vitro etkilidir: Staphylococcus aureus(metisiline dirençli suşlar hariç), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis, Esherichia coli, Shigella spp, Salmonella spp, Citrobacter spp, Klebsiella spp, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Providencia spp, Morganella morganii, Haemophilus influenzae ve Corynebacterium spp. Sefodizm aşağıdaki patojenlere farklı derecede duyarlıdır: Bacteroides spp, Enterobacter spp, Staphylococcus epidermis, Serratia.Sefodizm aşağıdaki patojenlere etkili değildir: Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Enterococcus faecalis, Listeria, Mycoplasma ve Chlamydia. Sefodizm, yukarıda belirtilen mikroorganizmaların etken olduğu kadınlarda komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonları, diğer alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonları ve gonorede endikedir. Sefodizm, zayıf düşmüş ya da immün defektli hastaların yukarıda sayılan tüm enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporinlere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Penisilinlere veya diğer Beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda çapraz duyarlılık olasılığı vardır. Aminoglikozid ve potent diüretik tedavisi aynı anda uygulanan hastaların renal fonksiyonu izlenmelidir. Sefodizmin çocuklarda kullanımına ait klinik deneyim yoktur. Hayvan deneyleri fetüs üzerinde herhangi bir advers etki göstermemesine rağmen, kesin bir endikasyon yoksa gebelikte ve özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Ciddi renal yetmezliği olan hastalarda doz kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır. Şiddetli ve sürekli ishal olgularında antibiyotiklerden ileri gelen ve hayatı tehdit edebilen psödomembranöz kolit düşünülmelidir. Böyle durumlarda sefodizm hemen kesilmeli ve vakit kaybetmeden uygun tedaviye geçilmelidir. Peristaltik hareketleri inhibe eden ilaçlar bu gibi durumlarda verilmemelidir. Anafilaktik şok ortaya çıkarsa epinefrin, glukokortikoidler, antihistaminikler ve oksijenle gereken önlemler alınmalıdır. Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, özellikle uzun süreli sefodizm kullanımı duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olur. Hastanın durumunun sık sık değerlendirilmesi esastır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişirse uygun tedaviye geçilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Ürtiker şeklinde allerjik deri reaksiyonları, ilaç ateşi, şiddetli akut allerjik reaksiyonlar (anafilaksi) oluşabilir ve acil tedavi gerekebilir. Bulantı ve kusma, ishal, psödomembranöz kolit, serum karaciğer enzimlerinde ve bilirubinde yükselme, trobositopeni, eozinofili, lökopeni ve nadiren hemolitik anemi ve agranülositoz, renal fonksiyon bozuklukları, serum kreatininde ve ürede yükselme, nadiren interstisiyel nefrit, veno inflamatuvar irritasyon ve enjeksiyon yerinde ağrı meydana gelebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sefodizm ile birlikte probenesid kullanımı, sefodizm itrahını geciktirir. Sefodizmin aminoglikozid, amfoterisin B, siklosporin, sisplatin, vankomisin, polimiksin B veya kolistin ile birlikte kullanımı söz konusu ilaçların nefrotoksik etkilerini güçlendirebileceği için böbrek fonksiyonları sıkı takip altına alınmalıdır. Furosemid gibi güçlü diüretiklerle tedavi edilen hastalarda, yüksek doz sefalosporinlerle tedavi uygulanması böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir. Bu bozulma, önerilen sefodizm dozlarında olası değildir.