1ilaç

ULTRACAİN %2 Flakon

AVENTİS FARMA 

 

 

Etken Madde(ler):

Artikain hidroklorür 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik 1 flakon.

 

Kullanım Şekli:

Enfiltrasyon anestezisi: Fraktür repozisyonu 5-10 ml, Perine dikişi 5-10 ml. Rejyonel anestezi: Obert anestezisi 2-4 ml, Retrobulber anestezi 1-2 ml, Stellatum blokajı 5-10 ml, Pleksus brachialis blokajı 10-15 ml (supraklaviküler ya da aksiller giriş), İnterkostal anestezi (her segment için) 2-4 ml, Paravertebral anestezi 5-10 ml, Sempatetik sinir blokajı 5-10 ml, Pudentus blokajı (her bir yan için) 7-10 ml, Paraservikal bloka (her bir yan için)j 5-8 ml. Omuriliğe yakın rejyonel anestezi: Peridural (Epidural) anestezi 10-15 ml, Sakral anestezi 10-15 ml. Kullanım başına önerilen en yüksek doz; 5-6 mg/kg ve toplam 400 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Cerrahi ve diagnostik girişimlerde kullanılan bütün mutad tekniklerde enfiltrasyon anestezisi ve rejyonel anestezi için, doğuma yardımcı analjezi için, ağrı sendromlarının tedavisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Artikaine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Etkinin uzun sürmesi ve bazı durumlarda da artması hesaba katılarak, kolinesteraz eksikliği olan hastalarda endikasyon kesin olarak belirlenmelidir. Adams-Stokes sendromu olan ve akut dekompanse kalp yetersizliği olan hastalarda i.v. kullanımı kontrendikedir. Vejetatif olarak çok labil olan hastalarda, santral sinir sistemi hastalıklarında, pernisiöz anemide ve kronik hipoksi durumlarında, omurilik yakınına anestezi endikasyonu kesin olarak belirlenmelidir. Preeklampsili gebelerde, 3. trimesterde kanaması olanlarda ve amnionitisi olanlarda paraservikal blokaj (PCB) endikasyonu kesin olarak belirlenmelidir.

 

Uyarılar:

Enjeksiyon sırasında baş dönmesi, motor huzursuzluk, uyuşukluk gibi ilk yan etkiler veya entoksikasyon belirtileri oluşacak olursa enjeksiyona son verilmeli ve hasta yatay duruma getirilmeli, solunum yolları açık tutulmalı, nabız ve kan basıncı kontrol edilmelidir. Semptomlar pek ağır olmasa bile i.v. enjeksiyon yolunun açık bulundurulması için infüzyona başlanması önerilir. Solunum güçlüğü varsa bunun ağırlık derecesine göre oksijen verilmeli, gerekirse suni solunum uygulanmalı, hatta endotrakeal entübasyon yapılarak kontrollü solunuma başlanmalıdır. Merkezi etkili analeptikler kontrendikedir. Kas kasılmaları ve jeneralize kramplar kısa veya çok kısa etkili barbitüratların i.v. yoldan enjeksiyonuyla giderilebilir. Dolaşım bozukluğu ve solunum depresyonundan kaçınabilmek için barbitüratların, oksijen verilmek ve dolaşım kontrol edilmek şartıyla yavaş yavaş ve elde edilen etkiye göre uygulanması, yerinde bırakılan kanüle bir enfüzyon solüsyonunun takılması önerilir. Kan basıncının düşmesiyle taşikardi -veya bradikardi- çoğu kez hastanın sadece yatar duruma getirilmesi veya baş kısmının hafif aşağıya doğru tutulmasıyla kompanse edilebilir. Ne şekilde oluşursa oluşsun ağır dolaşım bozuklukları ve şokta enjeksiyona son verilip hemen şu önlemler alınmalıdır: Hasta yatay hale getirilir ve solunum yolları açık tutulur (oksijen verilmesi), i.v. bir enfüzyon takılır (tam elektrolit çözeltisi), i.v. yoldan glukokortikoidler (örn. 250-1000 mg prednizolon) uygulanır, volüm sübstitüsyonu yapılır (gerekirse ek olarak plazma ekspanderler, human albumin uygulanır). Tehlikeli dolaşım kollapsı ve bradikardinin artması halinde i.v. yoldan adrenalin uygulanır. Bunun için 1:1000 adrenalin çözeltisinin 1 ml'si 10 ml'lik bir çözelti olacak şekilde sulandırılır ve bundan önce 0.25-1 ml (=0.025-0.1 mg adrenalin) yavaş olarak uygulanır. İntravenöz adrenalin enjeksiyonu yavas ve nabız kontrolü (ritm bozukluğu) hatta nabız frekansı ve kan basıncı kontrolü altında yapılmalıdır. i.v. enjeksiyon halinde tek doz olarak adrenalin 0.1 mg'ından fazlası asla kullanılmamalı, fakat gerekirse adrenalin bir infüzyon çözeltisiyle birlikte uygulanmalıdır (damla sayısı nabız sayısına ve kan basıncına göre ayarlanmalıdır). Gebelik sırasındaki müdahaleler için lokal anestezi, koruyucu bir anestezi veya analjezi yöntemidir. Doğuma yardım amacıyla yapılan analjezide, kullanılan teknik ya da doz ne olursa olsun, çocuğun yaşamını tehdit etmez. Diğer lokal anesteziklere göre artikain plasenta barajını çok az ölçüde geçer. Hızlı yıkılımı ve eliminasyonuna bağlı olarak, anne sütüne klinik öneme sahip miktarda geçmemektedir, bu nedenle emzirmenin kesilmesine gerek yoktur. Müdahaleden sonra hastanın tekrar aktif şehir trafiğine çıkıp çıkamayacağı ve bazı makineleri kullanıp kullanamayağı her bir olguya göre dikkatle değerlendirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Doza bağlı olarak santral sinir sistemine ait bilinç kaybına varabilen uyku hali, solunum bozuklukları ve solunum durması, kas seyirmesi, jeneralize kramplar halini alabilen kas kontraksiyonları, bulantı ve kusma, kan basıncı düşüklüğü ve bazı durumlarda yaşamı tehdit edici olan şok ve kalp durması gibi bir çok duruma yol açabilir. Tahammülsüzlük reaksiyonları da (allerjik ya da psödoallerjik karakterde) dikkate alınmalıdır. Bu reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesinde ödematöz şişlik ya da enflamasyonun yanı sıra, enjeksiyon bölgesinden bağımsız olarak kızarıklık, kaşıntı, konjunktivit, rinit, üst ve/veya alt dudağın ve/veya yanakların şişmesiyle Quincke ödemi şeklinde yüz şişliği, globus hissi ve yutma güçlüğüyle birlikte glottis ödemi, ürtiker ve solunum güçlüğünden anafilaktik şoka kadar birçok durumla kendini gösterirler. Doğuma yardımcı analjezide, özellikle paraservikal blokajlarda (PBC) fetusta bradikardi oluşabilir. Çocuğun kalp seslerinin dikkatle kontrol edilmesi gereği bildirilmiştir.