1ilaç

RIFOCIN IM Ampul

AVENTİS FARMA

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Rifamisin SV

 

 

Etken Madde(ler):

Rifamisin SV

 

Piyasa Şekilleri:

125 mg: 1.5 ml'lik 1 i.m. ampul
250 mg: 3 ml'lik 1 i.m. ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler ve 25 kg'den fazla 6 yaşın üstündeki çocuklar için günlük doz 12 saat arayla bir 250 mg'lik ampuldür. Gerekli görülürse 750 mg'a kadar artırılabilir. Daha küçük çocuklar için genellikle ortalama 10-30 mg/kg günlük doz önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Staph. aureus, Stahp. epidermidis, strep. viridans ve mycobacterium tuberculosis üzerinde çok küçük dozlarda bile etkilidir. Strep. pyogenes ve Strep. faecalis'in pek çok suşları ise Rifamisin'in yüksek konsantrasyonuna karşı hassastır. Gram negatif bakteriler genellikle Rifamisin SV'nin 10 mcg/ml'nin altındaki konsantrasyonlarına karşı hassas değildir. Safrada Rifamisin SV konsantrasyonu çok yükselir (10-100 mcg/ml) ve böylece E. coli, Proteus ve Pseudomonas gibi gram negatif mikroorganizmalarda bu bölgede ilacın etki alanına girerler. Rifamisin hassas bakterilerin RNA polimeraz aktivitesini inhibe ederek bakterisit etki gösterir. Rifamisin SV'ye hassas stafilokoklar ve diğer gram pozitif bakterilerin neden oldukları enfeksiyonlar gerektiğinde diğer bir aktif antibiyotikle birlikte uygulanarak deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (furonkuloz, piyodermit, apseler, lenfadenitler); osteomiyelit; bronkopulmoner enfeksiyonlar; Stafilokok septisemileri; Gram negatif bakterilerin neden oldukları safra yolları enfeksiyonları, safra yollarında tıkanma olmayan karışık bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Rifamisin ve veya lidokain'e hassas kişiler, ağır karaciğer yetmezlikler ve safra yollarının global tıkanıklıklarında kontrendikedir. Terkibinde lidokain bulunduğundan preparatın 2.5 yaşın altındaki çocuklara uygulanmaması gerekir.

 

Uyarılar:

Tedavi esnasında rezistan suşların (bilhassa stafilokoklar arasında) oluşması mümkündür. Bu durum, tedaviye başka bir antibiyotikle devam edilmesini gerektirebilir. Bir bakteriyemi söz konusu olduğunda, serum seviyelerinin bakteriyemiye neden olan mikroorganizmaya bakterisid etki gösterecek konsantrasyonların altına düşürülmemesi gerekir. Gerektiğinde başka bir terapötik ajan kullanılmalıdır. Tedavi sırasında hiperbilüribinemi oluşabilir. Ancak bu durum tedavinin kesilmesini gerektirmez. Tekrarlanan testlerde sonuç değişmiyorsa ve hastanın klinik durumu, sonuçlarla uyumlu ise tedavi kesilmelidir. Gebeliğin ilk üç ayı içinde ilacın uygulanmaması önerilir. Gebeliğin diğer aylarında ise uygun görüldüğü takdirde, doktor kontrolü altında kullanılması gerekir. Rifamisin SV çok düşük oranda süte geçtiğinden dikkatli kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadiren hipersensibilite reaksiyonları (deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı ve eozinofili) görülmüştür. Çok seyrek olarak da şok, quineke ödemi ve astma rapor edilmiştir. Gastrointestinal bozukluklar (bulantı, diyare), karaciğer bozuklukları (ikter, biluribin ve transaminazlarda hafif yükselmeler) görüldüğü de bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rifamisin, oral antikoagülan, kortikosteroid, siklosporin, dijital, oral kontraseptif ve oral hipoglisemik ilaçlarınetkilerini azaltabileceğinden, birlikte kullanımları sırasında doz ayarlaması gerekebilir.