1ilaç

CİPRONATİN Film Tablet

ATABAY

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Siprofloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Siprofloksasin

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 14 film tablet
500 mg: 14 film tablet
750 mg: 14 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde hafif-orta ağırlıkta enfeksiyonların tedavisi için 12 saatte bir 500 mg, ağır enfeksiyonlar için 12 saatte bir 750 mg siprofloksasin önerilir. Doz Şeması: Hafif/orta akut sinüzit: 12 saatte 500 mg 10 gün. Hafif/orta komplikasyonlu alt solunum yolları: 12 saatte 500 mg 7-14 gün. Ağır komplikasyonlu alt solunum yolları: 12 saatte 750 mg 7-14 gün. Akut komplikasyonsuz idrar yolları enfeksiyonları: 12 saatte 250 mg 3 gün. Hafif/orta komplikasyonlu idrar yolları enfeksiyonları: 12 saatte 250 mg 7-14 gün. Ağır komplikasyonlu idrar yolları enfeksiyonları: 12 saatte 500 mg 7-14 gün. Hafif/orta kronik bakteriyel prostatit: 12 saatte 500 mg 28 gün. Komplikasyonlu intraabdominal enfeksiyonlar: 12 saatte 500 mg 7-14 gün metronidal ile birlikte. Hafif/orta deri ve deri yapısı enfeksiyonları: 12 saatte 500 mg 7-14 hafta. Ağır deri ve deri yapısı enfeksiyonları: 12 saatte 750 mg 7-14 hafta. Hafif/orta kemik ve eklem enfeksiyonları: 12 saatte 500 mg 4-6 hafta. Ağır kemik ve eklem enfeksiyonları: 12 saatte 750 mg 4-6 hafta. Enfeksiyöz diyare: 12 saatte 500 mg 5-7 gün. Tifo: 12 saatte 500 mg 10 gün. Komplikasyonsuz akut uretral ve servikal gonore: Tek doz 250 mg. Siprofloksasin tedavisine klinik semptomların iyileşmesinden sonra da 2 gün daha devam edilmelidir. Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda doz düzenlemesi: Kreatinin klirensi 30-50 ml/dak. için 12 saatte bir 250-500 mg, kreatinin klirensi 5-29 ml/dak. için 18 saatte bir 250-500 mg, hemodiyaliz veya peritoneal diyalizdeki hastalar için 24 saatte bir 250-500 mg (diyalizden sonra).

 

 

Endikasyonları:

Siprofloksasine duyarlı patojenler: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitif ve negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia. Siprofloksasine değişik derecede duyarlı patojenler: Neisseria, Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus agalactiae, Enterecoccus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Viridans grubu streptococci, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum. Siprofloksasine genellikle dirençli patojenler: Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides. Anaerobların duyarlılığı, bazı istisnalar dışında, orta derecede duyarlı (örn. Peptococcus, Peptostreptococcus) ile dirençli (örn. Bacteroides) olmak arasında değişmektedir. Treponema pallidum'a karşı etkili değildir. Yetişkinler: Solunum sistemi enfeksiyonları: Klebsiella, Enterobacter, Proteus, E.coli, Pseudomonas, Haemophilus, Branhamella, Legionella ve Staphylococcus'un neden olduğu pnömonilerin tedavisinde endikedir, pnömokoklara bağlı gelişen pnömoninin ayakta tedavisinde ilk seçilecek ilaç olarak önerilmemektedir. Özellikle Pseudomonas dahil gram negatif organizmaların ya da Staphylococcus'un neden olduğu orta kulak enfeksiyonları (otitis media) ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında (sinüzit) endikedir. Göz enfeksiyonlarında (bakteriyel endoftalmitis tedavisi ve profilaksisinde); böbrek ve/veya idrar yolları enfeksiyonlarında; adneksitis, gonore, prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; gastrointestinal sistem, safra yolları enfeksiyonları, peritonit gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında; cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide; immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında (örneğin immünosupresiflerle tedavi gören veya nötropenik hastalarda) veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda  profilaktik olarak; Bağışıklık sistemi bastırılmış hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir. Çocuklar: 1-17 yaş aralığındaki çocuklarda ve adolesanlarda, komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefritin 2. ve 3. basamak tedavisinde kullanılabilir. Siprofloksasin çocuklarda, kistik fibrozisin P.aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akut pulmoner alevlenmesinin tedavisinde (klinik çalışmalardaki yaş aralığı: 5-17 yaş) kullanılabilir. Çocuklardaki klinik çalışmalar sadece bu endikasyonlar için mevcuttur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Siprofloksasin kinolon derivelerine karşı hipersensitivite gösteren kimselerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Siprofloksasin başlıca böbreklerle itrah edildiğinden böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk veya diyalizdeki hastalarda dozaj 1/3-1/2 oranında azaltılmalıdır. Mümkünse serum konsantrasyon eğrisi tayin edilmelidir. Siprofloksasin hastaların reaksiyon kapasitesini değiştirebilir ve alkol bu etkiyi arttırır. Otomobil ve makine kullananlar, yüksekte çalışanlar bu konuda uyarılmalıdır. Siprofloksasin tedavisi sırasında süperenfeksiyonlar görülebilir. Özellikle enterokolit vakalarında dışkı kültürü ve hassasiyet testi yapılmalıdır. Antidiyareik kullanılmamalıdır. Geriyatrik hastalarda renal fonksiyon azaldığından Siprofloksasin dikkatle kullanılmalı, gerekirse doz ayarlamasına gidilmelidir. Karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalı, gerekirse doz ayarlamasına gidilmelidir. Uzun süreli tedavilerde diğer potent ilaçlarda olduğu gibi renal, hepatik, hematopoetik sistemlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kinolon grubu ilaçlar kullanılırken doğrudan güneş ışığına maruz kalınması halinde fototoksisite gözlenmiştir. Bu nedenle aşırı güneş ışığından uzak durmalı vefototoksisite görülürse tedavi kesilmelidir. Teofilin'in etkisini güçlendirebilir. Siprofloksasin ile konvülsiyonlar bildirilmiştir. Kinolonlar santral sinir sistemi stimülasyonuna neden olarak titreme, huzursuzluk, sersemlik, hallüsinasyon, konvülsiyon gibi yan etkilere yol açabilir. Serebral ateroskleroz ve epilepside bu nedenle dikkatle kullanılmalıdır. Kristalüri riski nedeniyle aşırı alkali idrardan kaçınmalı, yeterli miktarda sıvı alımına dikkat edilmelidir. Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi Siprofloksasin ile de psödomembranöz enterokolit görülebilir. Bu vakaların çoğu ilacın kesilmesi ile iyileşirse de ağır vakalarda intravenöz su, elektrolitler ve oral vankomisin tedavisi gerekebilir. Gebelik kategorisi C'dir. Hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Siprofloksasin anne sütüne geçer. Emzirilen bebeklerde potansiyelolarak ciddi yan etkiler söz konusu olduğundan ya emzirmeye ya Siprofloksasin tedavisine son verilmelidir. Kinolonlarla tedavi edilen hastalarda bazen ilk dozun ardından ciddi ve bazen anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu durumda tedavi kesilmeli ve önlem alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Siprofloksasin iyi tolere edilen bir ilaçtır. Sindirim Sistemi: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, dispepsi, anoreksi, meteorismus, iştahsızlık. Merkezi Sinir Sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete, ajitasyon, yorgunluk, migren, diplopi, çocuklarda benign intrakranial hipertansiyon. Dolaşım Sistemi: Vazodilatasyon, taşikardi, hipertansiyon. Allerji: Eritem, kaşıntı, ödem. Diğerleri: Eklem ağrıları, halsizlik, tendinit, hafif fotosensitivite, böbrek fonksiyonlarında geçici azalma veya yetersizlik, tinnitus, özellikle yüksek frekanslarda geçici işitme azalması, hepatik nekroz. Ancak bu belirtiler çoknadir olarak görülebilir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G-6-P.D) eksikliği olanlarda hemolitik anemi görülebilir. Serum enzim ve bioşimisinde değişmeler genellikle geçici ve reversibldir. Bir kısmı spontan oynamalara bağlıdır. Transaminaz yükselmesi (SGOT, SGPT) kreatinin, BUN bilirubin, kolesterol ve trigliserid yükselmesi, eosinofili, hematüri, trombosit artışı, monositoz bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siprofoksasin ile birlikte kullanıldığında Teofillin'in serum konsantrasyonları yükselebilir ve eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Bu da Teofillin'in toksisite riskini arttırır. Bu nedenle iki ilacı birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ya da serum Teofillin konsantrasyonları monitorize edilmelidir. Siprofloksasin Kafein metabolizmasını etkileyerek Kafein klerensini azaltabilir ve yarı ömrünü uzatabilir. Siklosporin tedavisi gören hastalarda Siprofloksasin geçici kreatinin yükselmesine neden olabilir. Fluorokinolonlar Varfarin ve derivelerinin antikoagülan etkisini arttırabileceğinden, Siprofloksasin ve bir oral antikoagülanı birlikte alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir. Probenesid, Siprofloksasinin renal tübüler sekresyonunu inhibe ederek plasma seviyelerini yükseltebilir. Antasitler oral Siprofloksasin preparatlarının sindirim kanalından absorbsiyonunu geciktirirler, bu nedenle 2 saat ara ile kullanılmalıdır.