1ilaç

ALLOGUT Tablet

ATABAY

 

 

Etken Madde(ler):

Allopurinol 300 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

Kullanım Şekli:

Endikasyona göre günde 300-600 mg uygulanır. Antineoplastik tedavi sırasında günde başlangıçta 600 mg, idame dozu olarak 300-400 mg önerilmekle beraber gerekli doz olayın durumuna ve kandaki ürik asit düzeyine göre ayarlanmalıdır. Çocuklarda önerilen başlangıç dozu 8 mg/kg'dır. Bu doz olgunun durumuna göre 20 mg/kg'a kadar artırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Allopurinol primer veya sekonder gutla ilgili olan hiperüriseminin uzun süreli tedavisinde endikedir. Gut belirtisi olan veya olmayan primer veya sekonder ürik asit nefropatisinde hastalığın ilerlemesini önler. Günlük ürik asit atılımı 800 mg/gün (erkek hastalar) ve 750 mg/gün (kadın hastalar) üzerindeki ve tekrarlayan kalsiyum oksalat taşı olan hastaların tedavisinde endikedir. Kanser kemoterapisi gören lösemi, lenfoma ve diğer neoplastik hastalıkları olan hastalarda sekonder hiperüriseminin tedavisinde ve profilaksisinde endikedir. Allopurinol bu hastalarda akut ürik asit nefropatisi, böbrek taşları veya dokularda ürat birikimi gibi hiperürisemi komplikasyonlarını önler.

 

 

Kontrendikasyonları:

Maligniteye bağlı olarak ortaya çıkan sekonder hiperürisemiler dışında çocuklarda ve daha önce allopurinole karşı şiddetli reaksiyon göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Allopurinol tedavisine akut gut krizi sırasında başlanmamalıdır. Tedavinin başlangıcında akut krizde artış görülebilmektedir. Akut gut atağının oluşmasına engel olmak için, tedavinin başlangıcında kolşisin de kullanılmalıdır. Renal fonksiyonlarında azalma olan hastalarda allopurinol dozunun düşürülmesi gerekir. Serum ürik asit düzeyinin periyodik olarak kontrolü, idame tedavide ilacın dozunun ayarlanması bakımından en iyi yoldur. Tedavinin başlangıcında önceden karaciğer rahatsızlığı geçiren hastalara periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Gebelerde kullanım güvenilirliği saptanmamıştır. Allopurinol anne sütüne geçer, emziren annelerde kullanımı önerilmez. Maligniteye bağlı sekonder hiperürisemiler dışında çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Deri döküntüsü (genellikle makulopapüler) en genel yan etkidir. Eksfoliatif, ürtiker ve purpurik lezyonlar, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroz, dermatitis olan veya olmayan alopesi diğer yan etkilerdir. Deride döküntüler ve diğer yan etkiler görüldüğünde tedavi bırakılmalıdır. Bulantı, kusma, diyare ve aralıklı karın ağrısı gibi gastrointestinal belirtiler bildirilmiştir. Yaygın hipersensitiviti vaskülit veya nekrotik angitis nadir vasküler yan etkilerin örnekleridir. Allopurinol alan birkaç hastada periferal nöritis görülmüştür. Özellikle böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda tedavinin hemen kesilmesini gerektiren ateş, hipereozinofili, cilt döküntüsü, hepatik atak, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi belirtiler gelişebilir. Ayrıca baş ağrısı, vertigo, jinekomasti, agranülositoz, hipereozinofili, nöropati, katarakt oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

6-merkaptopürin veya azathiopinle aynı zamanda allopurinol verilmesi etkinin uzamasına neden olur, diğer ilaçların dozunun 1/3-1/4'e indirilmesi yerinde olur. Allopurinol siklofosfamid gibi sitotoksik ajanların toksisitesini artırır. Keza karaciğerde ilaçları metabolize eden enzimlerin inhibisyonu sonucu, bu şekilde elimine edilen ilaçların (kümarin türevleri gibi) allopurinolle birlikte verilmesi sırasında dozları düşürülmelidir. A grubu penisilinlerle (ampisilin gibi) birlikte kullanılmamalıdır. Vidarabinle birlikte kullanılmamalıdır.