1ilaç

MYSOLİNE Tablet

AstraZeneca 

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Primidon

 

 

Etken Madde(ler):

Primidon 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Genellikle günde iki kez verilir. Akşam geç saatlerde ve günde bir kez 125 mg ile başlanır. Günde 4500 mg'a kadar, her üç günde bir, günlük doz 125 mg artırılır. Daha sonra, kontrol sağlanana kadar veya tolere edilebilir maksimum doza erişene kadar, üç günde bir, günlük doz yetişkinlerde 250 mg, 9 yaşın altındaki çocuklarda 125 mg artırılır. Bu doz yetişkinlerde günlük 1500 mg civarında olabilir.

 

 

Endikasyonları:

Grand mal ve psikomotor epilepside endikedir. Ayrıca fokal veya Jackson epilepsisi nöbetlerinde, petit mal, miyoklonik ve akinetik nöbetlerin kontrol altına alınmasında çok kez yararlı bir antikonvülziftir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Primidona karşı duyarlılık veya allerjik reaksiyon gösteren hastalara verilmemelidir. Primidon akut entermitant porfirili hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Primidon çocuklarda, yaşlılarda, zayıf bünyeli hastalarda veya renal, hepatik veya solunum fonksiyon yetmezliği olan hastalarda, dikkatle ve gerektiğinde düşük dozlarda kullanılmalıdır. Primidon kuvvetli bir SSS depresanıdır ve kısmen fenobarbitona metabolize olur. Uzun süreli uygulamada, tolerans, bağımlılık ve tedavinin aniden bırakılması halinde yoksunluk reaksiyonlarının oluşma potansiyeli vardır. Epileptik annelerden doğan çocuklarda konjenital anomali insidansının ortalamalar üzerinde olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Bu durumu etkileyen faktörler bilinmemektedir, fakat antikonvülzan tedavinin gerekli olma olasılığı vardır ve çok düşük olan anormal fetüs riski, gebelik sırasında tedavinin kesilmesinden doğan risklerle kıyaslanmalıdır. Uzun süreli antikonvülzan tedavisi, serum folat düzeyini düşürebilir. Ayrıca, gebelik sırasında folik asit gereksinimi arttığından, riskli hastaların düzenli olarak kontrole alınmaları önerilir ve tartışmalı olmasına karşın, folik asit ve B12 vitaminiyle tedavi düşünülmelidir. Gebelik döneminde antikonvülzan tedavi, duruma bağlı olarak yenidoğanda koagülasyon bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle, doğumdan önceki bir ay boyunca hastaya K1 vitamini verilmelidir. Böyle bir ön tedavinin yapılmadığı durumlarda, doğum sırasında anneye 10 mg ve yenidoğana hemen 1 mg K1 vitamini verilmelidir. Laktasyon döneminde emzirme sırasında bebekte sedasyon olup olmadığı izlenmelidir. Araç veya tehlikeli makina kullanan primidon alan hastalara, reaksiyon gösterme süresinin artabileceği bildirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Genellikle tedavinin erken devrelerinde uyku hali ve halsizlik görülür. Görme bozukluğu gibi nörotoksisite semptomları, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, nistagmus ve ataksi bildirilmiştir. Fakat bunlar genellikle geçicidir. Duruma bağlı olarak tedavinin bırakılmasını gerekli kılan akut ve ciddi semptomları da kapsayan idiosinkratik reaksiyonlar meydana gelebilir. Dermatolojik reaksiyonlar sık görülmez ve genellikle tedavinin başlangıcında ortaya çıkar. Nadiren psikotik reaksiyonları da kapsayan kişilik değişimleri de bildirilmiştir. İstisnai olarak primidonun kesilmesi gereken megaloblastik anemi gelişebilir. Bu durum folik asit ve/veya B12 vitaminiyle tedaviye yanıt verebilir. Diğer kan diskrazilerine ilişkin izole bildirimlerde bulunulmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Primidon ve ana metaboliti olan fenobarbiton karaciğer enzim aktivitesini indükler. Bu durum primidonla beraber verilen ilaçların (fenitoin gibi antikonvülzanlar ve kumarin gibi antikoagülanlar dahil) farmakokinetiğini etkiler. Antikonvülzan ve oral kontraseptif steroid alan hastalarda kanama ve kontraseptif tedavide başarısızlık gözlenmiştir. Primidon uygulanması durumunda, alkol ve barbitüratlar gibi SSS depresanlarının etkileri artabilir.