1ilaç

ZOMIG Film Tablet

AstraZeneca 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Migren İlaçları > Akut Migren Nöbeti > Zolmitriptan

 

 

Etken Madde(ler):

Zolmitriptan 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

3 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

 

Kullanım Şekli:

Bir migren atağının tedavisinde önerilen doz 2.5 mg'dır. 2. doz gerekiyorsa bu başlangıç dozundan en az 2 saat geçtikten sonra alınmalıdır. Tekrarlayan ataklar karşısında 24 saat içerisinde alınacak total doz 15 mg'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Auralı veya aurasız migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ürünün bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda, kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansiyon vakalarında, iskemik kalp hastalığında, Koroner spazm/printzmetal angina vakalarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Migren teşhisi açıkça konulmuş olan hastalarda kullanılmalı ve önemli olabilecek diğer nörolojik durumların bulunmadığına dikkat edilmelidir. Hemiplejik veya baziler migren tedavisinde kullanımıyla ilgili herhangi bir veri mevcut değildir. Semptomatik Wollf-Parkinson-White sendromu vakalarına veya kalpteki aksesuvar uyaran iletimi yollarına eşlik eden aritmileri olan hastalara verilmemelidir. Tedaviye başlamadan önce kardiyovasküler değerlendirme yapılması önerilir. Kan basıncını (ileri yaştakilerde daha da belirgin olmak üzere) hafif ve geçici bir şekilde yükseltebilir. Gebe kadınlarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. anne sütüne geçişi konusunda herhangi bir veri mevcut olmadığından bebeğini emziren kadınlarda kullanılması sırasında dikkatli olmak gerekir. Somnolans görülebileceği dikkate alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genelde hafif/orta şiddettedir. Çok nadir vakalarda diğer 5HT1B/1D agonistleri ile olduğu gibi angina pectoris ve miyokard enfarktüsü rapor edilmiştir. En çok bulantı, göz kararması, somnolans, sıcaklık hissi, asteni, ağız kuruması , duyu anormallikleri veya bozuklukları bildirilmiştir. Boğazda, boyunda, ekstremitelerde ve göğüste ağırlık, daralma, ağrı ya da baskı hissi ortaya çıkabilir; kas ağrıları, kaslarda dermansızlık, parestezi ve dizestezi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tedaviyi izleyen 12 saat içerisinde diğer 5HT1B/1D agonistleri alınmamalıdır. Spesifik bir MAO-A inhibitörü olan moklobemid alınmasından sonra zolmitriptan'ın AUC değerinde %26 yükselme görülmüş, aktif metabolitin AUC değeri ise 3 kat artmıştır. Bu nedenle, bir MAO-A inhibitörünün alınmasından sonraki 24 saat içerisinde kullanılacak zolmitriptan miktarı, 7.5 mg'ı aşmamalıdır. Genel bir P450 inhibitörü olan simetidin uygulamasını takiben zolmitriptan'ın yarı ömrü %44 ve AUC değeri %48 artar. Simetidin kullanan hastalarda 24 saatte maksimum 5 mg zolmitriptan kullanılması önerilir. Bütün etkileşim profili baz olarak alındığında sitokrom P450 izoenzim CYP1A2 inhibitörleri ile etkileşim gözardı edilemez. Bundan dolayı bu tip bileşiklerden fluvoksamin ve kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin gibi) ile de aynı şekilde doz azaltılması önerilir.