1ilaç

TOMUDEX Liyofilize Toz

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Raltitreksed 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg i.v. infüzyon için liyofilize toz içeren flakonlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde ve Yaşlılarda: Doz, vücut yüzey alanına göre hesaplanır. Önerilen doz, 50-250 ml %0.9 NaCl veya %5 dekstroz solüsyonu içerisinde kısa süreli bir i.v. infüzyon şeklinde uygulanmak üzere 3 mg/m2'dir. İnfüzyonun 15 dakikada tamamlanması önerilir. Toksisite görülmezse tedavi, her 3 haftada bir tekrarlanabilir. Dozun 3 mg/m2'nin üzerine çıkarılması, yüksek dozlara yaşamı tehdit eden ya da ölümle sonuçlanan toksisite insidansında artış eşlik etmiş olduğundan, önerilmez. Tedavi öncesinde ml3 total lökosit sayısının 4000'den, nötrofil sayısının 2000'den ve trombosit sayısının 100.000'den yüksek olması gerekir. Toksisiteyle karşılaşılırsa, tedavi programında yer alan bir sonraki doz, toksik etki belirtileri ortadan kayboluncaya kadar ertelenmelidir. Özellikle de gastrointestinal toksisite (diyare veya mukozit) ve hematolojik toksisite (nötropeni veya trombositopeni) belirtilerinin, bir sonraki dozdan önce tamamen ortadan kaybolmuş olması gerekir. Gastrointestinal toksisite belirtileri görülen hastalarda, hematolojik toksisite izlenmesi açısından haftada en az 1 defa tam kan sayımı yapılmalıdır. Bir önceki dozda en ağır gastrointestinal ve hematolojik toksisite gözlemlenmiş olan bir hastada, bunların tamamen ortadan kaybolmuş olması koşuluyla, sonraki dozların şu şekilde azaltılması önerilir. % 25 doz redüksiyonu: WHO derece 3 hematolojik toksisite (nötropeni veya trombositopeni) veya WHO derece 2 gastrointestinal toksisite (diyare veya mukozit) görülenler. % 50 doz redüksiyonu: WHO derece 4 hematolojik toksisite (nötropeni veya trombositopeni) veya WHO derece 3 gastrointestinal toksisite (diyare veya mukozit) görülenler. Kullanılan doz bir defa azaltıldığında, daha sonraki dozların da aynı şekilde uygulanması gerekir. Çocuklarda: Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Böbrek Bozukluğu Olan Hastalarda Önerilen Doz: Kreatinin klirensi >65 ml/dakika, tam doz, doz aralığı 3 haftada bir; kreatinin klirensi  55-65 ml/dakika, 3.0 mg/m2'lik dozun %75’i, doz aralığı 4 haftada bir; kreatinin klirensi  25-54 ml/dakika, 3.0 mg/m2'lik dozun %50’si, doz aralığı 4 haftada bir; kreatinin klirensi <25 ml/dakika olanlarda kullanılmaz. Ağır karaciğer bozukluğu, klinik sarılık veya dekompanse karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

5-florourasil ve folinik asit içeren tedavilerin uygun olmadığı veya tolere edilemediği, ileri evre kolorektal kanserlerin palyatif tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebe kadınlarda, tedavi sırasında gebe kalabilecek olanlarda veya bebeğini emziren annelerde kullanılmamalıdır. Ağır böbrek bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Bu tip diğer sitotoksik ilaçlarda olduğu gibi kemik iliği fonksiyonu baskı altında olan, genel durumu iyi olmayan veya önceden radyoterapi gördüğü bilinen hastalarda dikkatli olmak gerekir. İlerlemiş hastalığı için daha önceden 5-Fluorourasil’e dayalı tedaviler uygulanması sonucu hastalığı ilerleyenler, aynı zamanda raltitreksede de direnç gösterebilirler. Yaşlı hastalar, raltitreksedin toksik etkilerine daha duyarlıdır. Advers reaksiyonların ve özellikle de gastrointestinal toksisite belirtileri yeterince izlenebilmelidir. Raltitreksedin bir bölümü vücuttan dışkı yoluyla uzaklaştırıldığından hafif-orta derecede  karaciğer bozukluğu olan hastalar, dikkatle tedavi edilmelidir. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda raltitreksed tedavisi önerilmez. Tedavi esnasında ve tedavi bittikten sonra da en az 6 ay boyunca gebeliğin önlenmesi önerilir. Bebeğini emziren annelerde kullanılmamalıdır. İnfüzyondan sonra kırıklık veya asteni görülebildiğinden araç veya makine kullanma yeteneği, bu semptomlar devam ettiği sürece olumsuz yönde etkilenecektir.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal Sistem; en sık görülen etkiler bulantı (%57), diyare (%36), kusma (%35), iştahsızlık (%26) olmuştur. Ciddi gastrointestinal (WHO derece 3 ve 4) yan etkiler bulantı ve kusma (%12), diyare (%12), mukozit (%2) olarak görülmüştür. Diğer yan etkiler ağzıda ülserasyon, dispepsi ve kabızlıktır. Ciddi diyare özellikle lökopeni olmak üzere hematolojik supresyonla birlikte görülebilir. Hematopoietik sistem; lökopeni (%23) , anemi (% 21) ve trombositopeni (%4) bildirilmiştir. Ciddi lökopeni %5 oranında veya trombositopeni %1 oranında gelişmiştir (WHO derece 4). Bu yan etkiler gastrointestinal toksisite belirtileriyle birlikte olduğunda hastanın yaşamını tehlikeye sokabilir ya da fatal olabilir. Metabolik ve beslenmeyle ilgili; ALT (%14) ve AST (%14) değerlerinde reversibl yükselmeler, sık bildirilmiştir. Kilo kaybı, su kaybı, periferik ödem, hiperbilirubinanemi ve alkalen fosfataz artışı, daha seyrek görülen diğer advers etkilerdendir. Kas-iskelet ve sinir sisteminde; Artralji ve hipertoni kullanan hastaların %5’in altında olası advers ilaç reaksiyonu olarak bildirilmiştir. Deride, eklerinde ve özel duyularda; deri döküntüsü sık (hastaların %13'ünde) bildirilmiştir ve buna bazen kaşıntı eşlik etmiştir. Deskuamasyon, alopesi, terleme, tat alma bozuklukları ve konjunktivit, herbiri %5’den daha az sıklıkta görülen diğer etkilerdendir. Bir bütün olarak vücutta; asteni (%46) ve ateş (%20) en çok bildirilen advers etkilerdir. Şiddetli asteni gelişebilir ve kırıklıkla, gribe benzer bir sendromla birlikte olabilir. Karın ağrısı (%23), ağrı (%8), baş ağrısı (%7) ve infeksiyon (%5) oranlarına bildirilmiştir. Sellülit ve sepsis de hastaların %5’inden daha azında rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Folinik asit, folik asit veya bunları içeren vitamin preparatları, etkisini bozabilmeleri nedeniyle, raltitreksed tedavisi öncesinde veya sırasında verilmemelidir. %93'ü plazma proteinlerine bağlanır. Proteinlere aynı şekilde yüksek oranda bağlanan diğer ilaçlarla etkileşim olasılığı mevcuttur. Aktif tübüler sekresyon, raltitreksedin böbrekler yoluyla uzaklaştırılmasına katkıda bulunabilir. Bu durumda ilacın, aynı şekilde vücuttan atılan diğer ilaçlarla, örneğin (NSAİ) grubuyla etkileşime girmesi mümkündür. Geçimsizlikleriyle ilgili şimdilik hiçbir bilgi mevcut olmadığından, başka hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.