1ilaç

SEROQUEL Film Tablet

AstraZeneca 

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Ketiapin

 

 

Etken Madde(ler):

Ketiapin fumarat

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg: 30 film tablet
100 mg: 30 film tablet
200 mg: 30 film tablet
200 mg: 60 film tablet
300 mg: 30 film tablet
300 mg: 60 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günde 2 defa alınmalıdır. Erişkinler; tedavinin ilk 4 gününde alınacak toplam günlük dozlar 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3. gün 200 mg ve 4. gün 300 mg'dır. 4. günden sonra doz, genellikle etkili doz sınırları olan günde 300-450 mg arasındadır. Klinik cevaba ve hastanın toleransına bağlı olarak doz, günde 150-750 mg arasında değişebilir. Yaşlılarda; tedaviye, günde 25 mg ile başlamak gerekir. Daha sonra doz, hergün 25-50 mg kadar artırılmalı ve sonunda, genç hastalardakinden daha düşük olması muhtemel etkili doz bulunmalıdır. Çocuklardaki ve adolesans çağındakilerdeki ilaç emniyeti ve etkinliği değerlendirilmemiştir. Ketiapin'in oral klirensi, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda %25 kadar azalmıştır. Ketiapin, geniş kapsamlı olarak karaciğerde metabolize edildiğinden, bilinen karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye günde 25 mg ile başlamak gerekir. Daha sonra doz, günde 25-50 mg artırılarak etkili doz bulunmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Şizofreni tedavisinde endikedir. Bipolar bozuklukların eşlik ettiği mani ataklarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Özellikle başlangıçtaki doz titrasyon döneminde olmak üzere ortostatik hipotansiyon yapabilir. Klinik çalışmalar sırasında ketiapin kullanılmasına, QT aralığının (QTc) devamlı uzun olması eşlik etmemiştir. Bilinen kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalıkları olanlarda ya da hipotansiyona zemin hazırlayan diğer durumlar bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Anamnezinde konvülsiyonlar bulunan hastaların tedavisinde dikkatli olmak gerekir. Antipsikotik tedaviye, nöroleptik habis sendrom eşlik edebildiği bilinmektedir. Hipertermi, mental durum değişikliği, kas rijiditesi, otonom instabilite ve kreatin fosfokinaz artışı, bu sendromun klinik belirtilerindendir. Uzun süreli tedavi sonrası tardif diskineziye neden olma potansiyeli vardır. Gebe kadınlardaki ilaç emniyeti ve etkinliği saptanmamıştır. Ketiapinin insanlarda anne sütüne ne miktarda geçtiği bilinmemektedir. Somnolansa neden olabildiğinden hastalar, tehlike yaratabilecek makinelerin ve bu arada motorlu araçların kullanılması konusunda uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En çok bildirilen, önemli advers olaylar, somnolans, göz kararması, kabızlık, postüral hipotansiyon, ağız kuruması ve karaciğer enzim anormallikleridir. Hastaların en az %1'inde görülmüş olan advers olaylar; başağrısı, asteni, karın ağrısı, sırt ağrısı, ateş, göğüs ağrısı, postürel hipotansiyon, taşikardi, hipertansiyon, kabızlık, ağız kuruması , dispepsi, İshal, GGT artışı, lökopeni, vücut ağırlığında artış, miyalji, somnolans, göz kararması, anksiyete, rinit, deri döküntüsü, deride kuruma, kulak ağrısı, idrar yolu infeksiyonudur. Ketiapin kullanımına hafif asteni, rinit ve dispepsi eşlik edebilir. Hastaların %1.6'sında geçici asemptomatik lökopeni ve/veya nötropeni bildirilmiştir. Bazen eozinofili gözlemlenmiştir. Özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla bağlantılı azalmalar eşlik etmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Merkezi sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Mikrozomlarda enzim indüksiyonu yapan bir bileşik olan fenitoin ile birlikte kullanılması, ketiapine klirensinin yükselmesine neden olmuştur. Ketiapinin fenitoinle veya karaciğerde enzim indüksiyonu yapan karbamazepin, barbitüratlar, rifampin gibi diğer ilaçlarla birlikte kullanılacağı hastalarda psikotik semptomların kontrol altında kalmasını devam ettirmek için, ketiapin dozlarının artırılması gerekebilir. Fenitoin tedavisine son verilip bunun yerine, enzim indüksiyonu yapmayan bir ilaca (örneğin sodyum valproat) geçildiğinde, dozun azaltılması gerekebilir. Ketiapin'in tiyoridazin ile birlikte verilmesi, ketiapin klirensinin yükselmesine neden olmuştur. Ketiapin'in, güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle, örneğin sistemik ketokonazolle veya eritromisinle birlikte kullanılması sırasında dikkatli olunması önerilir.