1ilaç

MERONEM IV Flakon

AstraZeneca 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Meropenem

 

 

Etken Madde(ler):

Meropenem trihidrat

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg: 1 i.v. flakon
1000 mg: 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, endometriozis ve pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi jinekolojik enfeksiyonlar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde 8 saatte bir 500 mg; hastanede edinilmiş pnömoniler, peritonit, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve septiseminin tedavisinde 8 saatte bir 1 g; menenjitte 8 saatte bir 2 g i.v. yoldan uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Meropenemin in vitro antibakteriyel spektrumu, klinik açıdan belirgin Gram-pozitif ve Gram-negatif aerobik ve anaerobik bakteri suşlarının çoğunu kapsar. Xanthomonas maltophilia, Enterococcus faecium ve metisiline dirençli Stafilokokların meropeneme dirençli olduğu saptanmıştır. İntramüsküler uygulamalar tek veya birden fazla bakterilerin neden olduğu kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde; intravenöz uygulamalar pnömoniler (hastanede edinilmiş pnömoniler dahil), idrar yolu enfeksiyonları, intraabdominal enfeksiyonlar, endometrit ve pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi jinekolojik enfeksiyonlar ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları menenjit ve septiseminin tedavisinde endikedir. Febril nötropenisi olan yetişkin hastalardaki enfeksiyonlarda, ampirik tedavi şeklinde monoterapi veya anti-viral veya anti-fungal ajanlarla kombine edilerek kullanılır. Meropenemin polimikrobiyal enfeksiyonların tedavisinde tek başına veya diğer antimikrobiyal ajanlarla kombine kullanıldığında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Meropenem duyarlılık testlerinde stabildir ve bu testler normal rutin yöntemler kullanılarak uygulanabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Meropeneme aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Karbapenemlere, penisilinlere veya diğer Beta-laktam antibiyotiklere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar, meropeneme de duyarlılık gösterebilirler.

 

Uyarılar:

Karaciğer hastalığı bulunan hastaların transaminaz ve bilirubin düzeyleri meropenem kullanımı sırasında dikkatle izlenmelidir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesi görülebilir. Bu nedenle, hastaların sürekli izlenmesi gerekir. Metisiline dirençli Stafilokoklara bağlı enfeksiyonlarda kullanılması önerilmez. Psödomembranöz kolit hemen hemen tüm antibiyotiklerde görülebilir ve şiddeti hafiften, yaşamı tehdit edici dereceye kadar değişebilir. Bu nedenle antibiyotikler gastrointestinal yakınmaları, özellikle de koliti olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bir antibiyotik kullanılırken diyare gelişen hastalarda, psödomembranöz kolit tanısını göz önüne almak önem taşır. Çalışmalar, Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin başlıca nedenlerinden biri olduğunu gösterse de, diğer nedenler de gözönünde tutulmalıdır. Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisinde, duyarlılık testlerinin düzenli olarak yapılması önerilir. Meropenem potansiyel olarak nefrotoksik ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Probenesid, aktif tübüler sekresyon için meropenemle yarışarak meropenemin böbreklerden atılımını inhibe eder. Bunun sonucunda, meropenemin eliminasyon yarı ömrü ve plazma konsantrasyonu artar. Probenesidle birlikte uygulanmayan meropenemin gücü ve etki süresi yeterli olduğundan birlikte kullanılması önerilmez. Meropenemin insan gebeliği sırasındaki güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Hayvan çalışmalarında, gelişmekte olan fetüs üzerinde herhangi bir zararlı etkiye rastlanmamıştır. Potansiyel yararlar, fetusun potansiyel risklerinden fazla değilse, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Her, durumda meropenem tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Meropenem hayvanların sütünde çok düşük konsantrasyonlarda saptanmıştır. Potansiyel yararlar, bebeğin potansiyel risklerinden fazla değilse emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ciddi yan etkileri nadirdir. Deride döküntü, pruritus, ürtiker; gastrointestinal sistemde karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare; kanla ilgili olarak reversibl trombositemi, eozinofili, trombositopeni ve nötropeni (bazı deneklerde pozitif direkt veya indirekt Coomb testi gelişebilir. Kısmi tromboplastin zamanında azalma olduğu bildirilmiştir); karaciğer fonksiyonlarıyla ilgili olarak serum bilirubin, transaminaz, alkalen fosfataz ve laktik dehidrogenaz konsantrasyonlarında tek başına veya kombine olarak reversibl artışlar; SSS'yle ilgili baş ağrısı, parestezi ve ayrıca oral ve vajinal kandidiyazis bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Meropenemin diğer ilaçların proteine bağlanması veya metabolizmaları üzerindeki potansiyel etkisi araştırılmamıştır. Ancak, proteine bağlanma oranı düşüktür (yaklaşık %2). Bu nedenle meropenemin diğer bileşiklerle etkileşmeye girmesi beklenmez. Meropenemin diğer ilaçlarla birlikte uygulanmasında ters bir farmakolojik etkileşim gözlenmemiştir.