1ilaç

PK-MERZ Tablet

ASSOS 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Influenza (Grip) > Amantadin

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Amantadin

 

 

Etken Madde(ler):

Amantadin sülfat 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Parkinson: İlk kez PK-Merz monoterapisine başlanacaksa ve başka şekilde önerilmemişse tedavinin ilk 3 günü, günde bir tablet ile başlanır. Daha sonra standart günlük doz olan 2 tablete çıkılarak devam edilir. Gereğinde, haftada 1 tablet artırılabilir. Özel durumlarda ve tıbbi denetimin altında günde 5-6 tablet verilebilir. Maksimum günlük doz 600 mg'dır. Diğer antiparkinson ilaçlarla kombine edildiğinde, hastanın ihtiyacına göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Günlük dozun son tableti en geç öğleden hemen sonra verilmelidir. Yaşlı hastalarda, özellikle ajitasyonlu ve konfüzyonlu hastalarda, predeliryum veya deliryum durumlarında, stabil doz bulunmalıdır. Doz azaltılması haftalık aralarla tedrici olarak yapılmalıdır. Günlük 200 mg dozuna cevap vermeyen hastalarda doz, gün içinde bölünmüş halde alınan 400 mg'a çıkarılabilir. Antikolinerjik tedavilere cevap vermeyen hastalar amantadine cevap verebilir. Antikolinerjik ilaçlar veya amantadin, klinik etkinin artması amacıyla birlikte de kullanılabilir. Amantadin ve Levodopa tedavisi beraber uygulandığında hasta tedaviye hızla cevap verir. Levodopa tedavisinde doz artırımı yapılırken amantadinin de günde 100 mg veya gün aşırı 100 mg'lık uygulanması yeterli olur. İlaçlarla oluşan ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisi: Standart doz günde 2 kez uygulanan 100 mg'dır. Optimal doz, günlük 300 mg'dır. İnfluenza A proflaksisi ve tedavisi: Erken aşılamanın söz konusu olamadığı durumlarda veya aşılamanın kontrendike olduğu durumlarda amantadin, influenza A proflaksisi için endikedir. Ancak temel olan, zamanında influenza aşılama ile proflaksinin yapılmasıdır. Aşılama yapıldığı halde influenza A salgını sırasında özellikle risk altındaki hastalarda amantadin ile 2-4 haftalık profilaktik tedavi yapılabilir. İnfluenza profilaksi ve tedavisinde amantadinin günlük dozu 200 mg'dır. Günde iki kez uygulanır. İnfluenza aşısı mevcut değilse veya kontrendike ise, influenza A virüsünün mevcut olduğu dönem boyunca kullanılmalıdır. İnfluenza A ile hastalığın tedavisi, semptomların başlamasını takiben 24-48 saat içinde başlamalı ve semptomlar kaybolduktan sonra 24-48 saat daha sürdürülmelidir. 1-9 yaş arası çocuklarda doz, 4.4-8.8 mg/kg/gün şeklinde organize edilmelidir. Çocuklarda günlük doz 150 mg'ı aşmamalıdır. 9 yaşın üzerindeki hastalar, yetişkinlerde uygulanan dozla tedavi edilebilirler. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda uygulanan günlük doz 100 mg'dır. Akut Herpes zoster ve postherpetik zostere bağlı ağrının tedavisi: 14 gün boyunca amantadin sülfat infüzyon tedavisi önerilmektedir. Her 500 ml'lik infüzyon 3 saat boyunca (55 damla/saat) uygulanmalıdır. Yaşlılarda gerekli ise bu süre daha da uzatılabilir. Bu uygulamanın sabah yapılması önerilir. Bu 500 ml'lik infüzyon (200 mg amantadin) günde 1-2 kez verilebilir. Tedavi sonucunu iyileştirmek için intravenöz ve oral tedavi kombine edilebilir ve infüzyon ile birlikte başlamak üzere 4x100 mg/gün oral amantadin tedavisi 8-10 hafta devam edebilir. Hastanede tedavi mümkün değilse, o zaman tedaviye oral yolla başlamalı ve 3x100 mg/gün dozunda tedavi ağrının durumuna göre devam etmelidir. Ağrı 1-2 haftada hafifler.

 

 

Endikasyonları:

Parkinson tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapramidal reaksiyonların tedavisinde (rijidite, tremor, hipo veya akinezi), ayrıca sterotaksik ameliyatlardan sonra ortaya çıkan semptomların (tremor gibi motor fonksiyon bozukluklarının) tedavisinde; erken aşılamanın söz konusu olamadığı durumlarda veya aşılamanın kontrendike olduğu durumlarda, influenza A proflaksisinde; komplike olmamış influenza A ile ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonunun erken tedavisinde; akut herpes zoster ve post-herpetik ağrının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçeriklerden herhangi birine karşı bilinen aşırı hassasiyet durumunda; şiddetli kompanse olmayan kalp yetmezliği; kardiyomiyopati ve miyokardit varlığında; Grade II veya III AV-Blok varlığında; dakikada 55 atımdan daha düşük bir kalp atımının (bradikardi) varlığında; uzamış QT intervalinin mevcudiyetinde, konjenital QT sendromu varlığında; ciddi uzamış ventriküler aritmi varlığında; kalsiyum ve magnezyum kan seviyelerinin düşük olması durumunda; budipin veya QT intervalini uzatabilecek başka bir ilaç kullanımı mevcutsa; ciddi böbrek bozukluğu (kreatinin klerens <10ml/dakika) mevcutsa kontrendikedir. Prostat hipertrofisi, dar açılı glokom, böbrek yetmezliği, ajitasyon veya konfüzyon mevcudiyetinde, anamnezde eksojen psikoz veya delirium sendromlarının mevcudiyetinde, memantin ile beraber yalnızca dikkatle kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Parkinson hastalarının amantadin tedavisini aniden kesmemeleri önerilir. Atropin benzeri etki ortaya çıkarsa amantadin dozu veya kullanılan antikolinerjiklerin dozu azaltılmalıdır. Sporatik vakalarda, amantadinin hızlı kesilmesi ile Nöroleptik malign sendrom ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Amantadinin ana itrah yolu böbrekler olduğu için renal fonksiyon bozukluklarında, amantadinin plazmada birikimi söz konusu olur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmasına gidilmelidir. Konjestif kalp hastalığı, periferik ödem, ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda da doz azaltılmalıdır. EKG, tedavi öncesi ile tedavinin 1. ve 3. haftalarında kaydedilmelidir. Doz azaltılmasından önce ve 2 hafta sonra da EKG kaydedilmelidir. En az yılda bir kez EKG kontrolleri yapılmalıdır. Taban QT değerleri 420 ms'nin üzerinde olan ve amantadin tedavisi sırasında QT değerinde 60 ms'den daha fazla artış gösteren veya amantadin tedavisi altında QT zamanı 480 ms'den daha fazla olan ve negatif U dalgasının ortaya çıktığı hastalara tedavi başlanmamalı veya başlandı ise kesilmelidir. Palpitasyon, baş dönmesi veya senkop durumunda amantadin tedavisi kesilmeli ve hasta EKG'de QT mesafesinin uzaması açısından 24 saat kontrol edilmelidir. QT mesafesinde uzama yoksa, tedavi devam edebilir. Kalp pili (kardiyak pacemaker) taşıyan hastalarda EKG'de QT mesafesinin tayini tam olarak yapılamayacağı için amantadin tedavisi, kişisel değerlendirme ile kullanılır. Elektrolit denge bozukluğu olan hastalarda laboratuvar parametrelerinin yeterli monitorizasyonu ve uygun elektrolit replasmanı yapılmalıdır. Amantadinin çocuklarda kullanımı konusunda yeterli deneyim bulunmamaktadır. Ajitasyon, konfüzyon veya delirium durumlarında ilacın dozu çok dikkatle belirlenmelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik ve laktasyonda amantadin kullanımından da sakınılmalıdır. Süt ile itrah edilmektedir. Amantadinin doğrudan araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur. Ancak Parkinson hastalığının kendisi ve bu hastalık için kullanılan ilaçların bazıları araç ve makine kullanmayı etkilediği için genel anlamda bu hastaların araç ve makine kullanımlarında dikkatli olmaları gerekir. Alkol kullanılması durumunda bu risk daha fazla artar.

 

Yan Etkileri:

Sık (>%10): Uyku bozuklukları, irritabilite, özellikle yaşlı hastalarda ilaç, görsel halüsinasyonlarla birlikte paranoid eksojen psikozu aktifleştirebilir. Bu tür yan etkiler, daha çok diğer antiparkinson ilaçlarla beraber kombinasyon durumunda ortaya çıkabilir (levodopa, bromokriptin, memantin). Az (<%1): Amantadine bağlı, karakteristik cilt reaksiyonu, bacaklarda ve ayak bileği bölgesinde ödem şeklindedir. Nadir (<%0.1): Bulantı, baş dönmesi, ağız kuruluğu , ortostatik hipotansiyon görülebilir. Çok nadir (<%0.01): Kardiak disritmiler rapor edilmiştir; ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, QT uzaması şeklindedir. Bu yan etkiler genellikle doz aşımı durumlarında veya kardiak aritmiler için risk faktörü mevcut olduğunda görülür. Sporadik: Geçici görme bozukluğu, artmış ışık hassasiyeti, taşikardi ile birlikte kalp aritmileri bildirilmiştir. Nadiren ve yalnızca doz aşımı durumunda epileptik atakların uyarılabileceği bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

EKG'de QT mesafesinin uzamasına neden olduğu bilinen ilaçlarla beraber amantadin kullanılmamalıdır: Bazı Klass I antiaritmikler (kinidin, disopiramid, prokainamid) ve Klass III antiaritmikler (amidaron, sotalol), bazı antipsikotikler (tioridazin, klorpromazin, haloperidol, pimozid), bazı trisiklik ve tetrasiklik antideprassanlar (amitriptilin), bazı antihistaminikler (astemizol, terfenadin), bazı makrolid antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin), bazı giraz inhibitörleri (sparfloksasin), azol gurubu antimikotikler ve diğer ilaçlar (budipin, halofantrin, co-trimoksazol, pentamidin, sisaprid ve bepridil). Merkezi sinir sistemi üzerinde aktif sempatomimetikler: Dolaylı olarak, amantadinin etkisini artırabilir. Antikolinerjikler: Yan etkileri (konfüzyon veya halüsinasyonlar gibi), amantadin ile beraber verildiğinde artabilir. Yaşlı hastalarda tioridazin ile birlikte amantadin kullanımı sırasında parkinsona ait tremorun kötüleştiği rapor edilmiştir. Triamteren/hidroklorotiazid türü diüretikler: Amantadinin plazma klirensini düşürebilir ve toksik plazma seviyesine ulaştırabilir. Trimetoprim-sulfometaksazol: Amantadinin idrar klirensini azaltabilir ve plazma seviyesini artırabilir. Benzer şekilde kinin ve kinidin'in de amantadinin idrarla atılımını azalttığı rapor edilmiştir. Benzodiyazepinler, trisiklik timoleptikler ve nöroleptikler: Yalnızca kan basıncı kontrolü altında kullanılmalı, kullanılırken dikkat gösterilmelidir. Dolaylı yoldan SSS'ne etkili aktif sempatomimetikler: Amantadinin merkezi etkilerini potansiyelize ederler. Alkol: Amantadin, alkole karşı toleransı azaltabilir. Levodopa: Tedavi edici etkiyi karşılıklı olarak artırırlar. Bu nedenle kombinasyonu önerilir. Memantin: Memantin, amantadinin etkisini ve yan etkisini potansiyelize edebilir. Diğer antiparkinson ilaçları ile beraber amantadinin kombinasyonu muhtemeldir. Kombinasyon durumunda dozların ayarlanması gerekir.