1ilaç

ANTI-FOSFAT CA Film Tablet

ASSOS 

 

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum diasetat 700 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır. Tedavi yemeklerle beraber alınan 2-3 tablet Anti-fosfat ca ile başlamalıdır (günde 1400-2100 mg kalsiyuma tekabül eder). Dozunu her yemekle beraber alınan 3-4 tablete artırmak mümkündür. Tedavi serum kalsiyum ve fosfat seviyelerinin monitorizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol2/l2'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Renal yetmezlikli, özellikle, düzenli hemodiyaliz alan hastalarda yüksek serum fosfat düzeyi (hiperfosfatemi) tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hiperparatiroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen, renal yetmezliği, adsorptif veya renal hiperkalsiürisi, nefrokalsinozisi, kalsiyum böbrek taşları ve hiperfosfatemisi olan hastalarda kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Ailevi üriner kalsiyum taşları anamnezi olan hastalarda absorptif hiperkalsiüri ihtimalinin olmadığı kanıtlanmalıdır. İnsanlarda gebelik ve emzirme döneminde kullanılan kalsiyuma ait hasar verici bir etki rapor edilmemiştir. Hamilelik döneminde serum kalsiyum düzeyinin çok yakın monitorizasyonu gereklidir. Uzun dönemli hiperkalsemi çocukta fiziksel malformasyon ve mental retardasyona neden olabilir.

 

Yan Etkileri:

Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkalozis ve hiperkalsiüriye yolaçabilir. Fosfat bağlayıcı ajan olarak kullanan kronik renal yetmezlikli hastalar, özellikle vitamin D derivelerini de beraberinde kullanıyorlarsa, hiperkalsemik epizodlar geliştirebilirler. Bu nedenle sürekli ve düzenli serum kalsiyum ve serum fosfat monitorizasyonu gereklidir. Literatürlerde kronik renal yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum asetat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifikasyonlarının gelişmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Bu raporların anlamlılığı henüz belirgin değildir. Profilaktik olarak mümkün olan en düşük kalsiyum dozu tavsiye edilir ki bu serum kalsiyum ve fosfat sevileri ile tayin edilir. Kalsiyum tuzlarının alımı  çözünür olmayan kalsiyum fosfat oluşumuna neden olarak fosfat absorbsiyonunu azaltır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyum rezorpsiyonu vitamin D ve Vitamin D derivelerinin kullanımı ile artar. Tiyazid türü diüretikler kalsiyum sekresyonunu azaltırlar. Kalsiyum ve tiyazidler aynı zamanda alınırsa, serum kalsiyum seviyesinin monitorizasyonu gerekir. Tetrasiklin, sefodoksim aksetil, sefuroksim aksetil, ketokonazol, 4-kinolonlar (siprofloksasin, norfloksasin gibi), demir, florid, estramustin preparatları ile beraber kullanıldığında bu ilaçların  rezorbsiyonu ve etkinlikleri azalır. Bu ilaçların alımı ile arasında en az 2 saat süre bulunmalıdır. Artmış serum kalsiyumu durumunda glikozidlere karşı aritmi riskini de içeren hassasiyet oluşur.