1ilaç

MERIONAL Flakon

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

FSH (Folitropin alfa), LH (Lüteinizan hormon)

 

Piyasa Şekilleri:

75 IU, 75 IU: 1 flakon ve 1 ml'lik çözücü ampul, 150 IU, 150 IU: 1 flakon ve 1 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İntramüsküler ve subkutan olarak uygulanır. Ovulasyon indüksiyonu: Günlük uygulama: Spontan meydana gelen ya da düzenlenen menstrüel kanamanın 4 veya 5. günü 1 flakon Merional 75 IU i.m. veya s.c. olarak uygulanmalıdır. 7-12 gün sonunda ya da uygun folikül maturasyonu elde edilince sonlandırılmalıdır. FSH ile birlikte kullanıldığında, Merional dozu azaltılmalıdır. Eğer istenilen sonuç elde edilemez ise tedavi kesilebilir veya günlük 1 flakon Merional 150 IU denenir. Ancak günlük 150 IU üzerindeki dozlar hasta devamlı kontrol altında izleniyor ise uygulanabilir. Maksimum günlük doz 450 IU Merional'ı aşmamalıdır. Östrojen düzeyleri 2-3 gün içinde %100'den daha fazla artar ise Merional dozu azaltılmalıdır. Son Merional enjeksiyonunu ardından hiperstimülasyon sendromu gelişmemiş ve tedavinin biyokimyasal ve klinik sonuçları olumlu ise, 5.000 ya da 10.000 IU tek doz hCG uygulanabilir. Genellikle bu enjeksiyondan 32 ila 48 saat sonra ovulasyon oluşur. Başarısızlık durumunda hCG dozu tekrarlanabilir. Günaşırı uygulama: Bu tedavi şemasında Merional günaşırı uygulanır. Bu iki tedavi şemasından birincisi daha yaygın kullanılmaktadır. Ovulasyon olmasına rağmen gebeliğin oluşmadığı durumlarda, en azından 2 kere daha aynı tedavi protokolü izlenerek ovulasyon indüksiyonu yapılabilir. İn vitro fertilizasyon programı sırasında birden fazla folikül elde etmek için, Merional dozu hastaların her gün ölçülen hormon düzeylerine ve ultrason ölçümlerine göre kişisel olarak ayarlanır. İn vitro fertilizasyon programının birinci evresinde, Merional menstrüel siklüsün 3'üncü günü başlanarak yeterli folikül gelişimi elde edilene kadar günde 150-300 IU i.m. veya s.c. uygulanır. Eğer Merional, hMG ile birlikte kullanılıyor ise Merional'ın dozunun azaltılması gerekir. İkinci evre: ovulasyon 5.000 ila 10.000 IU  hCG enjeksiyonu yapılarak uyarılır. Hipogonadotropik hipogonadizm: Merional ve hCG'in birlikte uygulanmasından önce hCG'in tek başına haftada 3 kez 5000 IU uygulanması gerekir. Tek başına hCG tedavisine sekonder seks karakterleri görülene ve normal testosteron plazma düzeyleri elde edilene kadar devam edilmelidir. hCG tedavisi genellikle tek başına 4-6 ay kadar uygulanır. Daha sonra Merional 75 IU haftada 3 enjeksiyon ile birlikte hCG tedavisine geçilir. Bu tedaviye ejakulatta spermatozoa görülene kadar en az 4 ay devam edilmesi gerekir. Eğer hastalar 4 ay sonunda tedaviye cevap vermemiş ise, hCG dozu değiştirilmeksizin aynı doz Merional veya doz iki katına çıkarılarak (Merional 150 IU haftada 3 enjeksiyon) tedaviye devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

Gonadların yetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır. Kadında: Anovülasyon kökenli infertilite, folikül olgunlaşması bozukluğu ve/veya corpus luteum yetersizliği (polikistik over hastalığı, PCOD dahil), yardımla üreme programlarında (ör. in vitro fertilizasyon/embriyo transfer-GIFT/ZIFT) çoğul folikül gelişimini uyarmak amacıyla kontrollü over hiperstimülasyonunda endikedir. Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatogenez bozukluğunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Over, testis ve hipofiz tümörü olan hastalarla ve hamile kadınlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gonadotropin preparatları ile ovülasyon indüksiyonu sonrası oluşan gebeliklerde artmış bir çoğul gebelik riski vardır. Mevcut verilerin analizi, ovülasyon indüksiyonu ve yardımla üreme programlarında gonadotropin kullanımının artan konjenital malformasyon riski taşıdığını göstermemektedir. Tedaviye başlanmadan önce genital organlarında anatomik anormallik olmadığı muayene ile saptanmalıdır. Gonadotropin düzeylerinin ölçülmesi suretiyle primer gonadal yetmezlik olasılığı ekarte edilmelidir. Kontrol edilemeyen gonad dışı endokrinopati (ör: tiroid ya da adrenal bozukluklar) varlığı bertaraf edilmelidir. Kadın hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sırasında belli aralıklarla estrojen düzeylerinin tayini ve over büyüklüğünün ölçümü ve eğer mümkün olursa ultrasonografi yapılmalıdır. Estrojen düzeyleri takibeden 2-3 gün içinde çok süratle (günlük miktarın 2 katından fazla) artabilir ve muhtemelen çok yüksek değerlere ulaşabilir. Eğer bu istenmeyen hiperstimülasyon (IVF/ET ya da GIFT/ZIFT tedavisinin bir parçası olmak dışında) oluşursa, uygulanmaya hemen son verilmelidir. Bu durumda hCG verilmemelidir, çünkü bu fazda LH-aktif gonadotropin uygulanması çoğul ovulasyonların yanısıra, over hiperstimülasyon sendromuna da neden olabilir. Bu uyarı özellikle polikistik over hastalığı olan hastalar açısından önem taşımaktadır. Hafif over hiperstimülasyonun klinik belirtileri gastrointestinal problemler (ağrı, bulantı, diyare), göğüslerde ağrı ile overlerde ve over kistlerinde bir miktar büyümedir. Nadir olarak hayatı tehdit eden over hiperstimülasyon sendromu olur. Bu durum çatlama olasılığı yüksek büyük over kistleri, assit, sıklıkla hidrotoraks ve nadiren de tromboembolik olaylar ile karakterizedir.

 

Yan Etkileri:

Üriner gonadotropin preparatlarının kullanımıyla ilgili olarak çok nadir allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlar çoğunlukla enjeksiyon yerinde ağrı ve kızarıklık ile döküntü ve ateş gibi genel reaksiyonlardır. Anaflaktik reaksiyonları ile ilgili kesin bir raporlama yoksa da bu olasılık göz önünde bulundurularak ilk uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ayrıca pulmoner ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile hemoperiton nadir olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klomifen ile birlikte kullanımı foliküler cevabı artırabilir. GnRH agonisti ile pituiter desensitizasyondan sonra yeterli bir foliküler cevap için daha yüksek doz gerekli olabilir.