1ilaç

TETRAMİN Kapsül

Adeka 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tetrasiklinler > Tetrasiklin

 

 

Etken Madde(ler):

Tetrasiklin HCl 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 4x250-500 mg ve çocuklarda günde 4 eşit kısımda verilen 10-15 mg/kg'dır. Erişkin dozu gerektiğinde günde 3 g'a kadar yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Haemophilus ducreyi, Pasteurella pestis, Pasteurella tularensis, Bartonella bacilliformis, Bacteroides sp. gibi gram (-) mikroorganizmalar ile ricketsia, spiroket, Mycoplasma pneumoniae'nin oluşturduğu enfeksiyonlar ve Lymphogranuloma venereum ile Granulama inguinale'nin tedavilerinde kullanılır. Bakteriyolojik testlerden olumlu sonuçlar alındığında; Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella sp., Shigella sp., Enterobacter aerogenes gibi gram (-) mikroorganizmalar ile Staphylococcus aureus, Streptokoklar ve Staphylococcus pneumoniae gibi gram ( ) mikroorganizmaların neden olduğu pnömoni, bronkopnömoni, bronşit, bronşiyolit, farenjit, larengotrakeit, tonsilit, septik boğaz iltihapları, sinüzit, orta kulak iltihabı ve mikst bakteriyel enfeksiyonların tedavilerinde kullanılabilir. Chlamydia trachomatis'in neden olduğu komplikasyonsuz üretrit, endoservikal ve rektal enfeksiyonlar; intestinal amebiozis; ağır seyreden akne, trahom tedavilerinde kullanılır. İklüsif konjonktivit tedavisinde oral ve topikal maddeler ile birlikte uygulanabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tetrasiklin grubu ilaçlara aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır. Dişlerde kalıcı renk bozukluğuna (sarı, gri, kahverengi) neden olabileceğinden hamileliğin son yarısı ile diş gelişimini tamamlamamış 8 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bazı hastalarda enamel hipoplazisi de izlenmiştir; bu nedenlerle diğer antibiyotiklerin kullanılamadığı durumlarda ve dikkatle uygulanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda oral ya da parenteral normal dozlar bile ilacın organizmada birikimine ve hepatotoksisiteye neden olabilir; bu nedenle düşük doz uygulanmalı ve uzun süreli tedavilerde serum tetrasiklin konsantrasyonları ölçülmelidir. Tetrasiklin uygulanan hastalarda fotosensitiviteye bağlı aşırı güneş yanıkları izlenebilir; hastaların direkt güneş ya da ultraviyole ışığından sakınmaları belirtilmeli ve görülebilecek ilk eritem belirtilerinde tedavi kesilmelidir. Tetrasiklin kullanımı süresince SGOT, SGPT, serum alkalin fosfataz, serum amilaz ve bilirubin düzeyleri ile antianabolik etkisine bağlı olarak BUN'da yükselme izlenebilir. Böbrek fonksiyonu çok bozuk hastalarda azotemi, hiperfosfatemi ve asidoz oluşabilir. Hayvanlarda yapılan deneyler tetrasiklinin plasentaya geçtiğinikanıtlamaktadır; fetus dokusunda bulunabileceğinden gelişmeyi engelleyerek özellikle iskelet sisteminde toksik etki oluşturabilir. Tetrasiklin anne sütünde de bulunmaktadır. Gastrointestinal yan etkileri önlemek için bol miktarda sıvı ile alınmalıdır. Geniş spekturumlu antibiyotikler ile tedavi süresinde gastrointestinal sistemde ve ağız mukozasında bazı fungal, özellikle moniliazis enfeksiyonları ve antibiyotiklere dirençli stafilokok enfeksiyonları oluşabilir. Bir süper enfeksiyon görüldüğünde tedavi kesilmeli ve gerekli girişimde bulunulmalıdır. Orofarengeal bölgede oluşabilecek bozuklukları önlemek için tetrasiklin ile birlikte B-kompleks vitaminlerinin verilmesi önerilmektedir. Beta hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda en az on günlük bir tedavi uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde gerekli sistemik, hematopoetik, hepatik ve renal testlerin periyodik olarak yapılması önerilir. Tetrasiklinler kalsiyum kompleksinin herhangi bir kemik gelişim dokusunda tutulmasına neden olurlar ve diğer kemiklerin gelişmesini geciktirirler. Tedavi sırasında bu hususun da dikkate alınması gereklidir.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal: Anoreksi, epigastrik bölgede ağrı, bulantı, kusma, diyare, yumuşak dışkılama, glossit, disfaji, stomatit, siyah kıllı dil, ses kısıklığı, enterokolit, anorektal bölgede proktit ve pruritisi de içeren (aşırı kandidiyal üreme ile birlikte) enflamatuvar lezyonlar. Deri: Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivite reaksiyonları; nadiren eksfoliyatif dermatit, tırnaklarda onikolizis ve renk değişikliği. Renal Toksisite: Muhtemelen dozla ilişkili olarak BUN artışları olabileceği görülmüştür. Hepatik Kolestaz: Nadir olarak bildirilmiş ve genellikle yüksek tetrasiklin dozlarında görülmüştür. Hipersensitivite Reaksiyonları: Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura; perikardit; sistemik lupus eritematozus eksaserbasyonları; ateş, deri döküntüleri ve artralji gibi serum hastalığı benzeri reaksiyonlar. Uzun süreli olarak verildiğinde tetrasiklinlerin tiroid bezlerinde mikroskobik olarak kahverengi-siyah renk değişikliği yaptığı tespit edilmiştir. Tiroid fonksiyon çalışmalarında herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir. İlacın tedavi dozlarında uygulanmasını takiben bebeklerde fontanel kabarıklığı olduğu bildirilmiştir. Ancak ilaç kesilince bu bulgu kaybolmuştur. Kan: Anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, purpura, nötropeni, eozinofili. Baş dönmesi ve baş ağrısı da bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antikoagülan ilaçlarla tedavi gören hastalarda, trombositopeni nedeniyle antikoagülan ilaç dozunda bir azalma gerekebilir.Alüminyum tuzları, magnezyum içeren laksatifler ve sodyum bikarbonat tetrasiklinin absorpsiyonunu engellediğinden birlikte kullanımı sakıncalıdır. Tetrasiklin kalsiyum tuzları ve fenitoin ile etkileşir; penisilinin bakterisid etkisini bozabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.