1ilaç

MİNOTRİYOD 370 Flakon  

Adeka 

 

 

Etken Madde(ler):

İyopamidol 755 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik 1 flakon, 100 ml'lik 1 flakon, 30 ml'lik 1 flakon, 50 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Nöroradyoloji: Miyelografi, 300 mg/ml iyot konsantrasyonundan 5-10 ml; sol ventrikülografi, 370 mg/ml iyot konsantrasyonundan 30-80 ml. Anjiyografi: Serebral anjiyografi, 300 mg/ml'den 5-10 ml (bolus); koroner arteriyografi, 370 mg/ml'den 4-8 ml (bolus); aortografi, 370 mg/ml'den 30-80 ml; anjiyokardiyografi, 370 mg/ml'den 30-80 ml; selektif viseral arteriyografi, 300-370 mg/ml'den muayeneye göre; periferik arteriyogafi, 300-370 mg/ml'den 20-50 ml; dijital substraksiyon anjiyografi, 370 mg/ml'den muayeneye göre; venografi, 300 mg/ml'den 20-50 ml. Ürografi: Minotriyod 300 ve 370 Parenteral İnfüzyon Çözeltisi kullanılır. Yetişkinlerde bu tip muayene için önerilen dozlar 40-80 ml arasındadır. Bununla beraber ciddi böbrek rahatsızlıklarında 1.5 ml/kg'a kadar yüksek dozlar uygulanabilir. Çocuklarda; 1-2.5 ml/kg veya vücut hacmi ve yaş doğrultusunca dozlama yapılır. Diğer Diyagnostik Prosedürler: Bilgisayarlı tomografide kontras artırıcı ve artografide, 300 mg/ml'den muayeneye göre.

 

 

Endikasyonları:

Miyelografi, sisternografi, ventrikülografi, serebral arteriyografi, koroner arteriyografi, torasik aortaografi, abdominal aortografi, anjiyokardiyografi, selektif visseral arteriyografi, periferik arteriyografi, venografi, digital sabstrakşın anjiyografi (DSA), serebral arterlerin DSA'sı, periferik arterlerin DSA'sı, abdominal arterlerin DSA'sı, intravenöz ürografi, CT Skannining'de kontrast arttırma, mafsal grafisi, fistülografi, pediyatrik radyoloji ve pediyatrik digital substrakşın anjiyografide kullanılır.

 

Uyarılar:

Organik iyod bileşiklerinin kullanılması istenmeyen yan etkilere ve ilaç şoku veya anaflaksi belirtilerine sebep olabilir. Belirtiler bulantı, kusma, yaygın eritem, genel sıcaklık hissi, baş ağrısı, nezle, larinks ödemi, ateş, terleme, asteni, baş dönmesi, solukluk, dispne ve orta derecede hipotansiyondur. Muhtelif döküntüler veya yaygın kabarcık şeklinde cilt reaksiyonu olabilir. Kardiyovasküler sistemle ilgili periferik vazodilatasyon ile belirgin hipotansiyon, taşikardi, dispne, ajitasyon, siyanoz ve şuur kaybı gibi acil tedaviyi gerektiren daha ciddi reaksiyonlar görülebilir. Özellikle kardiyoanjiografik muameleler için kontrast media sadece intansif bakım ekibi bulunan hastane veya klinikte ve uygun kimseler tarafından kullanılmalıdır. Küçük çocukların ve emzikli bebeklerin muayenesinde hipertonik kontrast solüsyonu tatbik etmeden önce mayi alımı kısıtlanmamalıdır ve herhangi bir su ve elektrolit dengesizliği varsa düzeltilmelidir. Hamile kadınlar ve hipertroidizmi ola hastalara iyodlu kontrast medialar ancak zorunlu ise yapılmalıdır. Radyoaktif iyod cihazı ile tiroid muayenesi için programlanmış hastalarda iyodlu kontrast media verilmesinden sonra, böbrekler yoluyla elimine edilinceye kadar tiroid guddesinde iyod alımının günlerce (bazen iki haftaya kadar) azalabileceği hatırlanmalıdır. Beyin omurilik sıvısı blokajı halinde tatbik edilen kontrast solüsyonunun mümkün olduğu kadar çoğu geri alınmalıdır. Organik iyod kontrastların kullanılması epilepsi hikayesi olan hastalar için kontrendike olabilir. Keza beyin omurilik sıvısında kan bulunması kullanım için kontrendikedir. Antikonvülzan ilaçla tedavi edilen hastalar, prosedürden önce ve sonra bu tedaviye mutlaka devam etmelidir. Muayene esnasında konvülsiyon olursa i.v. diazepam veya sodyum fenobarbital yapılır. Konvülsiyon eşiğini düşürdüklerinden dolayı nöroleptiklerden katiyetle kaçınılmalıdır. Aynı sakınca analjezikler, antiemetikler, antihistaminikler ve fenotiyazin grubu sedatifler için de geçerlidir. Bu gibi ilaçlarla tedavi kontrast medium tatbikinden en az 48 saat önce durdurulmalı ve 12 saat geçmeden önce de yeniden başlanmamalıdır. Anjiyokardiyografik tetkik yapılan hastalarda sağ kalbin ve pulmoner dolanımın durumuna özellikle dikkat edilmelidir; sağ kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon organik iyod solüsyonu enjekte edilince bradikardi ve sistemik hipertansiyonu davet edebilir. Pediyatrik röntgenolojide, pulmoner hipertansiyon ve bozulmuş kalp fonksiyonlu siyanotik yeni doğmuşta, sağ kalp odacığına kontrast enjekte edileceği zaman çok dikkatli olunmalıdır. Aortik kavsin muayenesinde enjektör pompasından aortanın brakiosefalik dalına intikal edecek fazla basınç sebebiye husule gelebilen hipotansiyon, bradikardi ve merkezi sinir sistemi zedelenmesinden kaçınmak için kateterin ucu dikkatle yönlendirilmelidir. Aynı şekilde abdominal aortografide pompadan fazla basınç, böbrek enfarktüsüne, omurilik zedelenmesine, retroperitoneal kanamaya ve barsak enfarktüs ve nekrozuna sebep olabilir. Periferik arteriografide ilgili kol ve bacakta bazen ağrılı reaksiyona sebep olabilir.

 

Yan Etkileri:

Bildirilen yan etkiler içinde baş ağrısı (bazen geç başlar), bulantı, kusma, enjeksiyon tarafında ağrı, genellikle hafif ve kısa sürelidir; nadiren veya hakikaten istisnai olarak hastalarda baş dönmesi, ense sertliği, bel ağrısı veya siyatalji meydana gelebilir. Sonuncusu ekseri evvelce mevcut semptomun şiddetlenmesidir. Ateş birkaç vakada bildirilmiştir. İstisnai vakalarda adale spazmı veya jeneralize konvülsiyon meydana gelebilir. Bu bazen tespit edilmiş bir epilepsinin tekrarlanması veya nöroleptik ilaçların kazai aşırı dozuna bağlı olabilir. Çok az vakada geçici mental konfüzyon bildirilmiştir. Serebral anjiyografi kontrastı olarak kullanımı genelikle hafif ve kısa süreli yan etkilere sebep olabilir. Hastaların çoğu yüz ve ensede bir sıcaklık hissi bildirirler; bazıları baş ağrısından şikayet eder. Oldukça sık görülen kardiyovasküler reaksiyon sistemik hipotansiyonla birlikte bradikardidir. Bu reaksiyon geçicidir ve tedaviyi gerektirmez. Hastada evvelce mevcut patolojinin doğrudan görme alanı daralması, hemiparezi ve koma olabilir. Araştırmanın tipi ile ilişkili olarak risk rastlantısı ile ileri arteriyoskleroz, hipertansiyon, kalp yetmezliği, büyük sistemik hastalıklar ve yeni geçirilmiş serebral emboli ve tromboz gibi durumlarda artabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Başka ilaçlarla kesinlikle karıştırılmamalıdır. Tiroid guddesinin iyod alımını iki haftaya kadar azaltabilir.