1ilaç

CLONEX Tablet

Adeka 

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Klozapin

 

 

Etken Madde(ler):

Klozapin

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg: 50 tablet
100 mg: 50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: İlk gün için başlangıç dozu 1-2 kez 12.5 mg, 2. gün 1-2 kez 25 mg'dır. Bu doz hasta tarafından iyi tolere edilirse, dozaj her gün 25-50 mg'lık artışlarla 2-3 hafta sonunda günlük doz 300 mg doza erişecek şekilde yükseltilir. Gerekli görülürse, günlük dozda, 4 günlük veya tercihen 1 haftalık aralarla 50-100 mg'lık artışlar yapılabilir. Yaşlılarda: Tedavinin ilk günü için önerilen başlangıç dozu 12.5 mg olup, dozaj 25 mg'ı geçmeyen artışlarla yükseltilebilir. Günlük dozaj olarak 600 mg sınırının aşılması gerekebilir. 100 mg'ı aşmayan artışlarla günlük azami değer olan 900 mg'a çıkılabilir. Bu tür artışlarda özellikle 450 mg sınırı aşıldıktan sonra konvülsiyon gibi advers ilaç reaksiyonlarının artış gösterdiği dikkate alınmalıdır. Tedaviye en az 6 ay devam edilir. Eğer günlük doz 200 mg'ı aşmazsa akşam saatlerinde bir defada alınması yeterli olabilir. Tedavi sonlandırılacaksa, uygulama 1-2 haftaya yayılarak ve azalan dozlarla sonlandırılmalıdır. Tedaviye yeniden başlamak gerekirse ilk dozlama döneminde kardiyak ve/veya solunum sorunları yaşayan hastalarda doz artırımında azami dikkat gerekir. Klasik nöroleptiklerle beraber kullanılması önerilmez. Diğer nöroleptik ajanın dozunun 1 haftalık sürede basamaklı biçimde sıfıra kadar düşürülmesi ve ardından 24 saatlik bir ara verildikten sonra klozapin tedavisine başlanması gerekir.

 

 

Endikasyonları:

Klasik nöroleptiklere intolerans gösteren veya yanıt vermeyen şizofrenik hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı granülositopeni veya agranülositoz, bozulmuş kemik iliği fonksiyonu, alkolik ve diğer toksik psikozlar, ilaç intoksikasyonu, koma, dolaşım kollapsı, santral sinir sistemi depresyonu ve şiddetli renal, hepatik ve kardiyak yetmezlik durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Agranülositoza neden olabilir. Kullanımı, klasik nöroleptik ilaç tedavisine cevap vermeyen ya da intolerans gösteren, başlangıçta normal lökosit değerler gösteren (lökosit sayımı ve lökosit formülü), düzenli lökosit sayımları yapılabilecek hastalar ile sınırlıdır. Klozapini kullanmak isteyen hekimler, emniyet tedbirleriyle ilgili belirtilen şartlara uymak durumundadır. Her konsültasyonda, hastaların enfeksiyon belirtisinde hemen doktoruna başvurması gerektiği hatırlatılmalıdır. Grip benzeri şikayetler ya da enfeksiyon olgusunu çağrıştıran semptomlarda özellikle dikkatli olunmalıdır. Klozapin ile birlikte, kemik iliği fonksiyonunda depresyon yaptığı bilinen ilaçlar kullanılmamalıdır. Güçlü bir şekilde kemik iliğini baskılayabilme olasılığı olan uzun etkili depo antipsikotiklerin, granülositopeni gibi durumlarda vücuttan hızla uzaklaştırılmaları mümkün olmamaktadır. Sadece normal lökosit bulguları olan hastaların tedaviye başlamalarını sağlama amacıyla klozapin tedavisine başlamadan önce hastalarda lökosit sayımı ve lökosit formülü yapılmalıdır. Tedaviye başladıktan sonra 18 hafta boyunca her hafta lökosit sayımı yapılmalıdır. Hastanın ilaç alımı sürdüğü müddetçe en az ayda bir kez lökosit sayımlarına devam edilmelidir. Tedavi sırasında senkop ile birlikte olan ve olmayan ortostatik hipotansiyon görülebilir. Seyrek olarak kollaps derinleşebilir. Kardiyak ve/veya respiratuvar arrest kollapsa eşlik edebilir. Özellikle tedavinin başlarında klozapinin sedasyona neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesi nedeniyle araç ya da makine kullanımından kaçınılmalıdır. Karaciğer bozukluğu durumunda, karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Klozapinin antikolinerjik aktivitesi nedeniyle, prostat hipertrofisi veya dar açılı glokom varlığında dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında tedavinin ilk 3 haftası içinde selim hipertermi görülebilir. Ateşli hastalar, altta yatan bir enfeksiyonu ve agranülositoz gelişmesi olasılığını ekarte etmek açısından dikkatle izlenmelidir. Yüksek ateşin bulunduğu durumlarda, nöroleptik malign sendrom olasılığı düşünülmelidir. Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Yaşlı hastalarda, başlangıç tedavisi olarak özellikle düşük doz önerilir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Agranülositoz, lökositoz, eozinofili, baş dönmesi, baş ağrısı, rijitide, tremor, ağız kuruluğu , görme bulanıklığı, terleme, ısı düzensizlikleri, hipersalivasyon, taşikardi, postüral hipotansiyon, hipertansiyon, dolaşım kollapsı, EKG değişiklikleri, aritmi, perikardit, miyokardit, bulantı, kusma, kabızlık, karaciğer enzimlerinde artış, kolestaz, inkontinans, idrar retansiyonu, nadiren priapizm, selim hipertermi, deri reaksiyonları, kilo artışı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği fonksiyonunu baskılayan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Alkol, santral sinir sistemi depresanları ve MAO inhibitörlerinin merkezi etkisini artırır. Benzodiazepin veya herhangi bir psikotrop ilaç alanlarda klozapin tedavisi başladığında dolaşım kollapsı riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Antikolinerjik, hipotansif ve respiratuvar depresan ilaçlarla birlikte kullanıldığında aditif etki gösterir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı yüksek diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında klozapinin plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olabilir. Fenitoin ve sitokrom P450 enzim sistemini etkilediği bilinen diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında klozapinin plazma düzeyi düşebilir. Lityum ve diğer SSS aktivatörü ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptik malign sendromu gelişme riskini artırabilir. Klozapin kullananlarda, adrenalin ve derivelerinin hipertansif etkisi revers olabilir.