1ilaç

INNOHEP Enjektör

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Tinzaparin sodyum

 

Piyasa Şekilleri: 20000 IU/ml: 0.9 ml'lik 2, 10000 IU/ml: 0.35 ml'lik 10, 20000 IU/ml: 0.7 ml'lik 2, 10000 IU/ml: 0.45 ml'lik 10, 20000 IU/ml: 0.5 ml'lik 2 kullanıma hazır enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde önerilen doz; günde bir kez s.c. 175 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığıdır. Orta ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (genel cerrahi), ameliyat gününde ameliyattan 2 saat önce s.c. yoldan 3500 Anti-Xa IU ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 3500 Anti-Xa IU. Yüksek ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (örn., total kalça replasmanı), ameliyat gününde ameliyattan 12 saat önce s.c. yoldan 4500 Anti-Xa IU veya ameliyattan 2 saat önce ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 50 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığı. Kısa süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha kısa), diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına (veya i.v. olarak) 2.000-2.500 Anti-Xa IU'lik bolus bir doz. Uzun süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha uzun), diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına (veya i.v. olarak) 2500 Anti-Xa IU'lik bolus bir dozun ardından bir enfüzyonla 750 Anti-Xa IU/saat. Tatmin edici bir cevap alınıncaya kadar bolus dozda 250-500 Anti-Xa IU'lik arttırma veya azaltmalar yapılabilir.

 

 

Endikasyonları:
Derin ven trombozunun ve pulmoner embolinin tedavisi; genel cerrahi veya ortopedik operasyon geçiren hastalarda post-operatif derin ven trombozunun önlenmesi; hemodiyaliz ve vücut-dışı dolaşım için oluşturulmuş intravenöz yollarda pıhtılaşmanın önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık, halen veya geçmişte heparin kullanımına bağlı trombositopeni, kontrol edilemeyen hipertansiyon, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif peptik ülser akut veya subakut septik endokardit, intrakraniyal hemoraji ve ani düşükler gibi genel ve fokal kanama eğilimi riski taşıyan durumlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Lokal hematom oluşumu riski nedeniyle intramüsküler enjeksiyonla uygulanmamalıdır. Diğer antikoagülanlar gibi kanama riski olan hastalarda (bakteriyel endokardit, şiddetli kontrolsüz hipertansiyon, konjenital ya da sonradan edinilmiş kanama hastalıkları ve platelet inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda) çok dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli bir kanama görüldüğünde tinzaparin tedavisine devam edilmemelidir. Spinal veya epidural anestezi uygulanacak hastalarda kullanımı, çok nadiren spinal hematom oluşumu sonucu nörolojik hasarlara neden olabilir. Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı sırasında trombositopeni görülebilir. Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Platelet sayısının 100000/mm3 altına inmesi durumunda tinzaparin tedavisi durdurulmalıdır. Bir önlem olarak tedavi süresince trombosit sayıları kontrol edilmelidir. Böbrekler yoluyla atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalı ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Prezervatif olarak benzil alkol içermektedir. Benzil alkol içeren ilaçların prematüre yeni doğanlarda "Gasping Sendromuna" sebep olması nedeniyle kullanımı önerilmez. Gebelik kategorisi B'dir. Hayvan çalışmalarında embriyotoksik veya teratojenik etkiler görülmemiştir. Gebeliğin ikinci üç ayında 30-40 anti-Xa IU/kg'lık dozlar verilen hastalarda (anti-Xa ve anti-IIa aktivitesiyle değerlendiği üzere) hiç bir transplasental geçiş bulunmamıştır. Hayvan çalışmalarında hiç bir tehlike görülmemekteyse de daha emniyetli bir alternatif bulunduğu sürece bir önlem olarak gebelikte kullanılmamalıdır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır. Araba sürme ve makine kullanma üzerindeki etkisi bildirilmemiştir.

 

Yan Etkileri: En sık görülen yan etki kanama olmakla birlikte major kanama insidansı çok düşüktür. Tedavi sırasında hastaların %1'inde trombositopeni görülmüştür. Şiddetli trombositopeni (platelet sayısı <50000/mm3) görülme insidansı %0.13'dür. Aspartat (AST [SGOT] ve/veya Alanin (ALT [SGPT]) aminotransferaz düzeylerinde asemptomatik yükselme görülebilir. Bu durum reversible olup, normal değerlerinin 3 katına kadar çıkabilmektedir. Subkütan uygulamasını takiben hafif lokal irritasyon, ağrı, hematom ve ekimoz görülebilir. Tinzaparin kullanımına bağlı anafilaktik reaksiyonlar nadiren ortaya çıkabilir. Bu durumda solunum yolunun açık tutulması, kortikosteroid ve antihistaminiklerin uygulanması gerektiğinde adrenalin tatbiki ve diğer semptomatik tedaviler uygulanır. Çok daha nadir olarak priapizm ve deri nekrozları rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri: Kanama riski nedeniyle; oral antikoagülanlar, platelet inhibitörleri (örn; salisilatlar, dipiridamol, NSAI ilaçlar), desktran ve K vitamini antagonistleri gibi trombosit fonksiyonu, agregasyon veya koagülasyon sistemini etkileyen ilaçlarla büyük bir dikkatle kullanılmalıdır.Bu ilaçlarla birlikte kullanılması gerekli ise hastanın klinik ve laboratuvar yönünden yakından izlenmesi önerilir.