1ilaç

XEFO Film Tablet

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Lornoksikam 8 mg

 

Piyasa Şekilleri:20 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Ağrı tedavisinde: 8-16 mg/günlük doz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır. Günlük doz 16 mg'ı aşmamalıdır. Romatizmal artirit ve osteoartiritte: Önerilen başlangıç dozu 2-3 doza bölünmüş olarak 12 mg'dır. İdame dozu 16 mg'ı aşmamalıdır. Yeterli miktarda sıvıyla yemeklerden önce alınmalıdır. Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilen maksimum doz 12 mg'a azaltılır. Günlük dozajın kısıtlanmasını gerektiren böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuklukları yoksa yaşlılar için hiç bir özel dozaj değişikliği gerekli değildir.

 

 

Endikasyonları:
Analjezik ve antienflamatuvar etki istenen; kronik romatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit), eklem dışı romatizmal durumlar (lumbo-siyatalji), postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Lornoksikam veya preparatın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı allerjisi olan kişilerde, salisilat veya diğer NSAİ'lara karşı aşırı duyarlılığı (astım, rinit, anjiyoödem veya ürtiker gibi semptomlar) olan hastalarda, aktif veya yerleşik mide veya duedonum ülseri olan hastalarda, böbrek fonksiyonu orta veya ağır düzeyde kısıtlı olan hastalarda (serum kreatinini 300 mcmol/l'nin üzerinde), hipovolemi veya dehidrasyonu olan hastalarda, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ağır kalp yetmezliğine sahip hastalarda ve bilinen yada şüphe edilen serebrovasküler kanama durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar: Geçmişinde peptik ülser ve kanama hikayesi olan kişilerde ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Tedavi sırasında peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama gelişenler tedaviyi kesmelidir. Hafif böbrek fonksiyon bozukluklarında (serum kreatinini 150-300 mcmol/l), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Renal kan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyle kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, yaşlı, diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve herhangi bir nedenle örneğin; büyük bir ameliyat öncesi veya sonrasında olduğu gibi önemli ekstrasellüler hacim eksikliği olan hastalarda özel bir dikkat gereklidir. Bu durumdaki hastalarda böbrek fonksiyonları yakından izlenmeli, gerekirse tedavi kesilmelidir. Karaciğer hastalıklarında (örneğin siroz), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Klinik izleme ve karaciğer fonksiyon testlerinin takip edilmesi önerilir. Koagülasyon bozukluklarında ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Klinik izleme ve PTT testlerinin takip edilmesi önerilir. 18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerindeki kişilerde kullanımıyla ilgili yeterli klinik veriler bulunmamaktadır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde insanlarla ilgili klinik deneyimler bulunmadığı ve bu dönemlerde güvenli bir uygulama garanti edilemediği için kullanılmamalıdır. 1. ve 2. trimesterde gebelik kategorisi B, 3. trimesterde gebelik kategorisi D’dir. Henüz lornoksikamın anne sütüne geçtiğine dair klinik bilgi bulunmamaktadır.

 

Yan Etkileri: Görülme sıklığı %1’den yüksek yan etkiler; abdominal ağrı, diyare, dispepsi, mide bulantısı, kusma, kabızlık, gastroözofageal reflü, ağız kuruluğu , flatülans, gastrit, stomatit, peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları, dermatit, kaşıntı, ekimoz, alopesi, vertigo, başağrısı, tad değişiklikleri, terleme, bacak krampları, parezteziler, titreme, görme değişiklikleri, uykusuzluk, yorgunluk. Görülme sıklığı %0.1-1 arası yan etkiler; konjunktivit, görme bozuklukları, tinnitus, ödem, taşikardi, sıcaklık basması, dispne , anemi, palpitasyon, miyalji, kilo kaybı. Görülme sıklığı %0.1’den az yan etkiler; hemoroid ve rektal kanama, özofajit, idrar yapma güçlüğü, alerjik reaksiyonlar, kanama zamanı uzaması, kan basıncı değişiklikleri, ajitasyon, kilo alımı, güçsüzlük, trompositopeni.

 

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülanlar veya trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar ile beraber kullanımında kanama süresinin uzamasına neden olabilir, diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi, kıvrım diüretiklerin diüretik ve kan basıncı düşürücü etkisini azaltır, sülfonilürenin hipoglisemik etkisini güçlendirir, ADE inhibitörlerinin etkisini azaltır, lityum plazma kararlı durum seviyelerini etkileyerek lityum plazma düzeyini arttırabilir, metotreksatın serum düzeyleri yükseltebilir, simeditin lornoksikamın plazma konsantrasyonunun yükselmesine neden olur, digoksinin renal klirensini azaltır. Lornoksikam karaciğerde CYP2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiğinden bu enzimi indükleyen rifampisin gibi ilaçlarla birlikte alındığında plazma düzeyi azalır. Spinal ve peridural anestezi uygulamasında heparin ile birlikte kullanımı spinal veya epidural hematom riskini artırır.