1ilaç

TENSART Tablet

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler):

Kandesartan sileksetil

 

Piyasa Şekilleri:

8 mg: 28 tablet, 16 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tensart'ın önerilen başlangıç dozu günde bir defada 4 mg'dır. İdame dozu günde bir defada 8 mg'dır. En yüksek doz günde bir defada 16 mg'dır. Tedavi istenen kan basıncı yanıtına göre ayarlanmalıdır. En yüksek antihipertansif etki tedavinin başlamasından sonraki 4 hafta içinde elde edilir. Uygulama Tensart günde bir defa, aç veya tok karna alınabilir. Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan yaşlılarda, başlangıç dozu olarak 2 mg önerilir. Orta-ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde bir defada 2 mg'dır. Doz hastanın yanıtına göre ayarlanabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (örneğin; kreatinin klirensi <15 ml/dakika) klinik tecrübeler sınırlı olduğundan kandesartan önerilmez. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde bir defada 2 mg'dır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda bugüne kadar yeterli deneyim elde edilmemiştir. Kombine tedavi kandesartan ile beraber tedaviye hidroklorotiyazid gibi bir tiyazid grubu diüretik eklenmesi antihipertansif etkiyi artırır. Çocuklar üzerindeki güvenilirliği ve etkisi belirlenmemiştir.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, hamilelik ve emzirme dönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaziste kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bilateral renal arter stenozlu veya tek işlevsel böbrekteki arterde stenozu olan hastalarda, kan ve üre miktarını ve serum kreatinin düzeyini artırabilir. Ağır intravasküler sıvı kaybı olan hastalarda semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu durum tedaviye başlamadan önce düzeltilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığında, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarak ölçülmelidir. Böbrek transplantasyonu yapılmış hastalara verilmesi ile ilgili hiçbir deneyim yoktur. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu olan ya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda, çok dikkatli kullanılmalıdır. Primer hiperaldoseronizmi olan hastalar renin anjiyotensin-aldosteron sistemi üzerinden etki gösteren antihipertansif ilaçlara genellikle yanıt vermezler. Bu nedenle kullanımı önerilmemektedir. Potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile (heparin) birlikte kullanımı serum potasyum düzeylerini artırabilir. Her antihipertansif ajan ile olduğu gibi, iskemik kardiyopatisi ya da iskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düşmesi, miyokardiyal enfarktüs ya da stroka neden olabilir. Araç ya da makine kullanırken başdönmesi ya da yorgunluk hali olabileceği dikkate alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, sırt ağrısı, baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzeri semptomlar, yorgunluk, karın ağrısı, diyare, faranjit, periferal ödem, kusma, bronşit, rinit %1'den fazla oranda görülen yan etkilerdir. Karaciğer enzim düzeylerinde ve/veya serum bilirubin düzeylerinde çok seyrek olarak artışlar görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antihipertansif etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarında ve toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir. Serum lityum düzeyleri dikkatlice izlenmelidir.