1ilaç

FORYXA Easyhaler

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Formoterol fumarat 12 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri: 120 doz'luk ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Erişkinler: Astım: Normal doz genellikle günde 2 kez 1 ya da 2 püskürtmedir. Maksimum günlük doz 4 püskürtmedir. Tek bir kerede 3 püskürtmeden daha fazla kullanılmamalıdır. Egzersizin neden olduğu bronkokonstrüksiyonun önlenmesi: Egzersizden yaklaşık 15 dakika önce 1 püskürtme. Şiddetli olgularda 2 püskürtme gerekli olabilir. Günde 6 püskürtmeden daha fazla kullanılmamalıdır. KOAH: Normal doz genellikle günde 2 kez 1 ya da 2 püskürtmedir. Maksimum günlük doz 2 püskürtmedir. Günde 4 püskürtmeden daha fazla kullanılmamalıdır. Tek bir kerede ise 2 püskürtmeden daha fazla kullanılmamalıdır. 6 yaş ve üzerindeki çocuklar: Astım: Normal doz genellikle günde 2 kez 1 ya da 2 püskürtmedir. Maksimum günlük doz 4 püskürtmedir. Egzersizin neden olduğu bronkokonstrüksiyonun önlenmesi: Egzersizden yaklaşık 15 dakika önce 1 püskürtme. Maksimum günlük doz 4 püskürtmeyi geçmemelidir. Özel hasta grupları Yaşlılarda, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda, önerilen normal dozlarda kullanıldığında, doz ayarlaması gerekmez. Foryxa Easyhaler'in kullanımı sırasında bir püskürtmenin uygulanması unutulursa, hemen bir püskürtme tatbik edilmeli ve daha sonra her zamanki gibi uygulamaya devam edilmelidir. Unutulan dozu kompanse etmek amacı ile kesinlikle ikili doz uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:
Beta2 agonistidir. Hava yollarında, bronşiyal astım ve kronik bronşit gibi, amfizemli veya amfizemsiz, reversibl obstrüktif hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Formoterole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Genellikle, bir Beta2-agonistiyle düzenli tedaviye ihtiyacı olan hastalara, aynı zamanda inhalasyon yoluyla bir antienflamatuvar (örn. kortikosteroidler ve/veya çocuklarda sodyum kromoglikat) veya oral kortikosteroidler de düzenli ve yeterli dozlarda verilmelidir. Formoterol verilmek istendiğinde hastalar, aldıkları antienflamatuvar tedavinin yeterliliği açısından değerlendirilmelidir. Hastalara, formoterol almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme olduğunda bile, antienflamatuvar tedaviye, değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir. Belirtilerin devam etmesi veya belirtilerin kontrolü için formoterol dozlarını artırmak gereği, hastalığın kötüleşmesinin belirtisidir ve astım tedavisinin yeniden değerlendirilmesi gerekir. İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon, idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, tirotoksikoz, QT entervalinde bilinen veya şüphelenilen uzama (Qtc >0.44 saniye) durumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir. Beta2 uyarıcıların hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kan glikoz kontrolleri önerilir. Beta2 agonistiyle tedavi sonucunda ciddi hipokalemi oluşabilir. Hipoksi ve birlikte uygulanan tedavi bu etkiyi şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımda özel bir dikkat önerilir. Böyle durumlarda serum potasyum düzeylerinin izlenmesi önerilir. Paradoksikal bronkospazm ihtimali akılda tutulmalıdır. Böyle bir durum görüldüğünde, tedavi derhal kesilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır. Formoterolün gebelik ve emzirme dönemlerinde güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Daha güvenilir bir alternatif olduğunda gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer Beta2 adrenerjik uyarıcılar gibi formoterol de, uterus düz kası üzerine gevşetici etkisi nedeniyle, doğuma engel olabilir. Formoterolün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Sıçanların sütünde bulunmuştur. Formoterol kullanan anneler emzirmemelidir.

 

Yan Etkileri: Bazen tremor, palpitasyonlar, baş ağrısı; ender olarak kas krampları, kas ağrısı, taşikardi, ajitasyon, sersemlik, anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofaringeal irritasyon; çok ender olarak prüritus, konjunktiva irritasyonu ve göz kapağı ödemi, tat alma bozukluğu, egzantem, bulantı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri: Kinidin, dizopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar QT entervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmi riskiyle ilişkili olabilir. Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi, formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalara formoterol dikkatle verilmelidir, çünkü Beta2 adrenerjik uyarıcılarının kardiyovasküler sistem üzerine etkileri güçlenebilir. Ksantin türevleri, steroidler veya diüretiklerle birlikte tedavi Beta2 agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir. Hipokalemi dijitalle tedavi edilen hastalarda kardiyak aritmilere duyarlılığı artırabilir. Beta adrenerjik blokerler formoterolün etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu yüzden formoterol zorunlu olmadıkça Beta adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile birlikte verilmemelidir.