1ilaç

SEVORANE Likit

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

Sevofluran

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml: 100 ml, 250 ml: 250 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Özel olarak sevofluran için kalibre edilmiş vaporizatörlerle uygulanmalıdır. Premedikasyonda her hastanın gereksinimine ve anestezistin takdirine göre seçilmelidir. İndüksiyon amacıyla doz hastanın yaşı ve klinik durumuna bağlı olarak, istenen etkiye göre bireyselleştirilmeli ve titre edilmelidir. Anestezinin sürekliliğinde, azot protoksit ile birlikte veya tek başına sevofluranın %0.5-3'lük konsantrasyonları ile sağlanabilir. Yaşlılarda daha küçük konsantrasyonları gerekir.

 

 

Endikasyonları:

Yatan veya ayakta tedavi gören pediyatrik ve erişkin hastaların cerrahisinde, genel anestezinin indüksiyon ve idamesi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sevofluran veya diğer halojenli ajanlara duyarlı olduğu bilinen hastalar ve malign hipertermiye bilinen veya genetik duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

CF2H (difluorometil) bağı içeren halojenli inhalasyon ajanlarının kullanımı ile artan, izole karboksihemoglobin vakaları rapor edilmiştir. Bazı halojenli anesteziklerin, uzun süre kullanılmadığı için kurumuş CO2 absorbanı (özellikle baryum hidroksit lime) içeren kapalı devre anestezi cihazlarında kullanımı sırasında, karbon monoksid açığa çıkabileceği düşünülmektedir. Bu tip ajanlar kullanılırken, ameliyathanelerde sorumlu personelce gerekli önlemlerin alınması ve CO2 absorblayıcılarının kurumasının önlenmesi gerekmektedir. Anestezi sırasında hastanın CO2 soluduğundan şüphelenilirse, CO2 absorbanı, kısa süreli olarak, değiştirilmek üzere, derhal devreden çıkarılmalı ve kontaminantları uzaklaştırmak üzere taze gaz akımı verilmelidir. Bu süre içinde anestezikler kesilmelidir. Sadece genel anestezi uygulaması konusunda eğitimli kişilerce uygulanmalıdır. Anestezi derinleştikçe hipotansiyon ve solunum depresyonu artar. Duyarlı kişilerde, sevofluran dahil güçlü inhalasyon anestezikleri, yüksek oksijen gereksinimine ve malin hipertemi olarak bilinen klinik sendroma neden olan, iskelet kasındaki bir hipermetabolik olayı tetikleyebilir. Bu klinik sendrom hiperkapni ile belirti verir ve kas rijiditesi, taşikardi, takipne, siyanoz, aritmiler ve/veya stabil olmayan kan basıncı gibi spesifik olmayan belirtileri de içerebilir. Spesifik olmayan bu belirtiler hafif anestezi; akut hipoksi, hipokapni ve hipovolemi sırasında da görülebilir. Böbrek yetmezliği daha geç ortaya çıkabilir, bu nedenle idrar akışı izlenmeli ve olanaklı ise sürekliliği sağlanmalıdır. Kan basıncında doza bağlı azalmalar oluşur, bu durum konsantrasyon azaltılarak düzeltilebilir. Tüm anestetiklerle olduğu gibi, koroner arter hastalığı bulunan hastalarda miyokard iskemisinin önlenmesi açısından hemodinamik stabilitenin sağlanması önemlidir. Sevofluran, renal yetersizliği olan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır. İntrakraniyal basınç yükselmesi açısından risk grubundaki hastalarda, sevofluran hiperventilasyon gibi intrakraniyal basıncı düşürecek tedbirlerle birlikte uygulanmalıdır. Hamilelerde kullanımı ile ilglli yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Hamilelerde açık bir şekilde gerektiğinde kullanılmalıdır. Sevofluranın doğum süreci ve vajinal doğumdaki güvenirliği gösterilmemiştir. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Yaşın artmasıyla MAC değerinde azalma olur. 80 yaşındaki bir yetişkinde MAC'ın elde edilmesi için gereken ortalama sevofluran konsantrasyonu, 20 yaş için gerekenin yaklaşık % 50'sidir. Hastalar sevofluran anestezisinden sonra bir süre araba kullanmamalıdırlar.

 

Yan Etkileri:

Doza bağımlı kalp ve solunum depresyonu yapabilir. En sık (>%10) bildirilen yan etkiler, genel olarak, bulantı, kusma, öksürükte artma ve hipotansiyon; erişkinlerde bulantı, kusma ve hipotansiyon; yaşlılarda, hipotansiyon, bulantı ve bradikardi; pediyatrik hastalarda kusma, ajitasyon, artmış öksürük ve bulantıdır. Sevofluran ile bağlantısı muhtemel diğer sık görülen advers etkiler bulantı, kusma, artmış öksürük, hipotansiyon, ajitasyon, somnolans, titreme, bradikardi, artmış salivasyon, solunum bozukluğu, hipotansiyon, taşikardi, laringismus ve ateştir. Glukoz ve akyuvarlarda geçici artış olabilir. Serum inorganik flor düzeylerinde geçici artışlar görülebilir. Hepatik fonksiyon testlerinde geçici değişikliklerin olduğu bazı vakalar rapor edilmiştir. Nadiren post-operatif hepatit vakaları rapor edilmiştir. Anestezi indüksiyonu için sevofluran uygulanan çocuklarda, sevofluranla ilişkisi kesin olmayan, spontan rezolüsyonla sonuçlanan distonik hareket vakaları rapor edilmiştir. Diğer halojenli ajanlarla olduğu gibi, nadir malin hipertermi vakaları rapor edilmiştir. Glukoz ve alyuvarlarda, diğer anestetik ajanların da kullanımında görüldüğü gibi, geçici artışlar olabilir. Hepatik fonksiyon testlerinde geçici değişikliklerin rapor edildiği vakalara rastlanmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Benzodiazepinler ve opioidlerin diğer inhalasyon ajanları ile olduğu gibi, sevofluran MAC'ını düşürmeleri beklenir. Depolarizasyon yapmayan kas relaksanlarının etkisi sevofluran ile artar. Diğer bazı halojenli anestetiklerle olduğu gibi, sevofluran CO2 absorbanları ile direkt temas ettiği zaman minör degradasyon oluşur.