1ilaç

RYTMONORM Film Tablet

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

Propafenon HCI

 

Piyasa Şekilleri:

300 mg: 30 film tablet, 150 mg: 30 film tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedavi başlangıcı ve idame tedavisi için uygun doz günde 450-600 mg'dır. Gerekli hallerde günlük doz 900 mg'a kadar yükseltilebilir. Bu dozlar vücut ağırlığı 70 kg olan hastalar için saptanmıştır. Daha hafif hastalar için günlük dozlar azaltılmalıdır. Bireysel idame dozu, kardiyolojik gözlem altında EKG ve kan basıncı kontrolleri yapılarak tedavi başlangıcında hekim tarafından saptanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

AV/düğümü taşikardileri, WPW sendromu veya paroksismal atrial fibrilasyonu olan hastalardaki supraventriküler taşikardiler gibi tedavi gerektiren semptomatik supraventriküler taşiaritmiler ve ciddi, tedavi gereği görülen, yaşamı tehdit eden semptomatik ventriküler taşiaritmilerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kontrol altına alınmamış konjestif kalp yetmezliği, kardiyojenik şok (aritmi nedenli olayların dışında), ağır semptomatik bradikardi, miyokard infarktüsü sonrası ilk üç ay, bozulmuş kardiyak output (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35'in altında) (hayatı tehdit eden aritmileri olan hastalar hariç), mevcut ileri derecede sinoatriyal, atriyoventriküler ve intraventriküler ileti bozuklukları, sinüs düğümü sendromu (bradikardi-taşikardi sendromu), bariz hipotansiyon, elektrolit dengesinde (özellikle potasyum) manifest bozukluklar, ağır obstrüktif akciğer hastalıkları, myastenia gravis ve propafenona aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pacemaker takılmış hastalarda propafenon altında pacemakerin uyarı oluşturma ve duyarlılık eşiği değişebilir. Bu nedenle tedavi sırasında pacemaker fonksiyonu kontrol edilip, ayarlanmalıdır. Önerildiği şekilde kullanıldığında bile, propafenon reaksiyon yeteneğini etkileyebilir ve araba veya diğer makinaları kullanma yeteneğini azaltabilir. Bu durum, özellikle da alkol alındığında sözkonusudur. Gebelik (özellikle ilk üç ay) ve emzirme sırasında ancak kesin gerektiğinde ve yarar/zarar ilişkisi değerlendirilerek kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kardiyovasküler sistem: Yeni bir aritmi veya var olan aritminin kötüleşmesine yol açan proaritmik etki oluşabilir. Bu etki, kardiyak aksiyonu ciddi şekilde bozabilir ve hatta kardiyak areste yol açabilir. Bu proaritmik etkiler bradikardi veya ileti bozuklukları (sinoatriyal, atriyoventriküler veya inraventriküler blok) veya kalp hızı artışı (ventriküler taşikardiler) olarak ta görülebilir. Çok seyrek olarak, ventriküler flatter ve/veya fibrilasyon oluşabilir. Mevcut kalp yetmezliği kötüleşebilir. Özellikle miyokard fonksiyonu bozulmuş yaşlı hastalarda seyrek olarak ortostatik hipotansiyon oluşabilir. Gastrointestinal sistem: Bazı tek tük olgularda, özellikle yüksek başlangıç dozlarında iştahsızlık, midede dolgunluk hissi, bulantı, kusma, konstipasyon, ağızda kuruluk, acı bir tat ve ağızda uyuşma olabilir. Seyrek olarak hiperalerjik tipte individüel aşırı duyarlılığa bağlı olarak hepatik fonksiyon bozuklukları ve/veya kolestaz görülebilir. Sinir sistemi: Seyrek olarak, özellikle yüksek başlangıç dozlarında parasteziler, bulanık görme, baş dönmesi oluşabilir. Çok nadir olarak yorgunluk, baş ağrısı ve sıkıntı, huzursuzluk hali, zihin karışıklığı, uyku bozukluğu ve kabus gibi psikolojik bozukluklar ve ekstrapiramidal semptomlar görülebilir. Hematoloji: Lökositopeni, granülositopeni ve trombositopeni tek tük olgularda bildirilmişse de, propafenon tedavisi kesildiğinde tamamen ortadan kaybolmuştur. Yine çok seyrek olarak agranülositoz bildirilmiştir. Deri: Seyrek olgularda kızarıklık, kaşıntı, eksantem veya ürtiker gibi allerjik deri reaksiyonları oluşabilir. Diğer: Son derece nadir olarak yüksek dozun ardından konvülziyon bildirilmiştir. Predispoze hastalarda bronşiyal spazmlar nadiren görülebilir. Yüksek doz propafenondan sonra sperm sayısında düşme ve potans azalmasına ilişkin çok az sayıda olgu rapor edilmiştir ve bu fenomen ilaç kesildikten sonra tamamen düzelmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lokal anestetiklerle (örn. pacemaker implantasyonu sırasında, operasyonlarda veya diş tedavisinde), kalp frekansını ve/veya kontraktiliteyi azaltan ilaçlarla (örn. Betabloker, trisiklik antidepresanlar) birlikte uygulandığında, propafenonun etkisinin artmasının mümkün olduğu dikkate alınmalıdır. Birlikte uygulandığında digoksin, propanolol, metoprolol, desipramin ve siklosporin plazma düzeylerinin yükseldiği bildirilmiştir. Birlikte uygulandığında, propafenonun etkisinin artmasının mümkün olduğu dikkate alınmalıdır. Propafenon teofilinle birlikte verildiğinde, teofilinin plazma konsantrasyonunun iki katına çıktığı bir olguda bildirilmiştir. Yüksek doz semptomları görülürse, plazma konsantrasyonları tayin edilmeli ve eğer gerekirse, dozlar azaltılmalıdır. Simetidin ve kinidinle birlikte kullanıldığında bazı olgularda propafenon plazma konsantrasyonlarının yükseldiği bildirilmiştir. Fenobarbital ve rifampisin, propafenonla birlikte verildiğinde, propafenon plazma konsantrasyonları düşebilir ve bunun terapötik dozun altına inme olasılığı vardır. Oral antikoagülanlar propafenonla etkileşebilirler. Antikoagülanın etkisinin artması olasılığı nedeniyle bu hastalarda pıhtılaşma parametrelerinin izlenmesi önerilir.