SUPRAX-DT Tablet

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefiksim

 

 

Etken Madde(ler):

Sefiksim 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

5 Disperse Olabilen tablet
10 Disperse Olabilen tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Suprax-DT 400 mg disperse olabilen tablet, oral yoldan doğrudan alınabilir ya da yeterli miktarda sıvıda çözündürülerek oral yoldan uygulanabilir. Disperse olabilen tabletler sadece suda çözündürülmeli, süt ya da meyve suyu kullanılmamalıdır. Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar günde 400 mg sefiksim almalıdır. Önerilen günlük doz günde bir defada ya da sabah ve akşam olmak üzere 200 mg'lık iki ayrı doz olarak alınabilir. Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi <20 ml/dakika/1.73 m2 olan erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günlük sefiksim dozu 1x200 mg olmalıdır. Toplumdan edinilen bakteriyel enfeksiyonlarda, tedavi süresi hastalığın seyrine göre belirlenir. 7-14 günlük tedavi süresi normal olarak yeterlidir. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında romatizmal ateş ve glomerülonefrit gibi geç dönem komplikasyonlara karşı bir önlem olarak en az 10 günlük tedavi önerilir. İlaç yemeklerden önce ya da yemekle birlikte alınabilir.

 

 

Endikasyonları:

Gram-pozitif: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae. Gram-negatif: Naemophilus influenzae, Haemophilus parainflunzae, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoea, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, indol pozitif diğer Proteus türleri, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter grubu, Pasteuralla multocida, Providencia türleri, Salmonella türleri ve Shigella in vitro etkinlik gösterdiği mikroorganizmalardır. Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı; üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, tonsillit, orta kulak iltihabı), alt solunum yolu enfeksiyonları (akut pnömoni, akut ve kronik bronşit), idrar yolu enfeksiyonları (akut sistit, sisto-üretrit, akut, komplike olmamış piyelonefrit)'ında etkilidir. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz pozitif ve negatif), Branhamella catarrhalis (beta-laktamaz pozitif ve negatif) gibi mikroorganizmaların sık yol açtığı enfeksiyonlarda Sefiksimin klinik etkinliği kanıtlanmıştır. Betalaktamaz enzimlerine karşı ileri derecede stabildir.

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Özellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi bir çapraz allerjenisite olduğu bilindiğinden, penisiline allerjik hastalarda sefalosporin kullanılırken dikkatli olmalıdır. Her iki gruba giren ilaçlara bağlı olarak allerjik ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Kullanım sırasında allerjik bir reaksiyon görülürse, ilacın alımına son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği hastalarında ihtiyatla kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan míkroorganizmaların gelişmesine yol açabilir. Diğer geniş spektrumlu oral antibiyotiklerde olduğu gibi kullanım sırasında kolondaki normal bakteri florası değişerek Clostridia gelişimi görülebilir. Araştırmalara göre antibiyotik kullanımına bağlı olarak görülebilen psödomembranöz kolite, Colstridium difficile'ye bağlı toksinler yol açmaktadır. Kullanımı sırasında ağır diyare hali görülürse ilacın alımına son verilmelidir. Deney hayvanlarında yüksek sefiksim dozları kullanılarak yapılan araştırmalarda teratojenik etkiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte. insanlarda sefiksimin gebelik sırasındaki alımıyla ilgili güvenirlik çalışmaları henüz yapılmadığından, zorunlu görülmedikçe hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Klinik uygulamalarda gözlenen yan etkilerden çoğu hafif ve sınırlı düzeyde olmuştur. Mide-barsak bozuklukları: Tedavi sırasında en sık bildirilen yan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare orta ya da daha ağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilir. Daha seyrek rastlanan yan etkiler arasında bulantı, abdominal ağrı, dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır. Seyrek olarak psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Santral Sinir Sistemi Etkileri: Baş ağrısı, baş dönmesi. Aşırı Duyarlık Reaksiyonları: Deri döküntüleri, prüritus, ürtiker, ateş ve eklem ağrıları türünde allerjiler gözlemlenmiştir. Bu etkiler, ilacın bırakılmasından sonra ortadan kalkar. Hematolojik ve Biyokimyasal Etkiler: Trombositopeni, lökopeni ve eozinofili bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar seyrek ve geriye dönüşümlü niteliktedir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde hafif ve geçici değişimler görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Benedict ya da Fehling solüsyonları veya bakır sülfat tabletleriyle yapılan idrarda glikoz testlerinde, yalancı pozitif reaksiyon görülebilir. Sefalosporin türü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testinin yalancı pozitif sonuç verebileceği bildirilmiş olduğundan, Coombs testinin pozitif olduğu durumlarda bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceği dikkate alınmalıdır.

2017© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.